ЗБОРНИК - Матица српска

ника могли преузети из познате книге Атанасија Стојковиãа: Serpski ... zacija, multiverbizacija, sintaksa, semantika, tvorba reåi, slovenski (indoe-.

ЗБОРНИК - Матица српска - Povezano

ника лудског рода, придев tvrd је у стану да функционише једном при- ... Ивиã 1990 — Павле Ивиã, Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srp-.

За разлику од претходних типова где је манипулатор редовно и ис- клучиво био и иницијатор или једини заинтересовани за спровоðене.

Ovaj prepis inaåe naåinio je notar Paskal za koga se zna da je ... споменик пружа обиле материјала за истраживана из области историј- ске лексикологије.

око јединице, када кохортна стопа укупног фертилитета досегне ниво од. 2,1 дјетета по жени. ... U: B o l å i ã, S. i A. M i l i ã (Eds): Srbija krajem mile-.

buduãi ve isteklo sunceMk 16,2; BER 13: buduãi umrl Irud, evo angjel gospodinj ... navedene su: biå (biåevati); cvet (cvetati), dar (darovati), dim (dimi-.

ника могли преузети из познате книге Атанасија Стојковиãа: Serpski ... zacija, multiverbizacija, sintaksa, semantika, tvorba reåi, slovenski (indoe-.

Ta m a r a Ž e l j s k i, The Legacy of prof. dr Đorđe Živanović in the ... Ze it wer den Be i pi e le wie do vra tak, bez bo jan u.ä. als Pro duk te der.

Рукопис за Грађу за проучавање споменика културе Војводине шаље се у електронској форми снимљен на компакт диску уз то, треба доставити и један примерак ...

22 мар. 1985 г. ... со ни фи ка ци јом да на – вֳо р ник выֱлядиֳ как муж чи на сред не ... in fluidnosti odnosa med glasom in ethosom, temveč zapostavlja.

K o r n e l i j a I č i n, S. N. Nemchinov and the memories of the Russian ... Психика есть у людей, животных психика есть даже у неодушевленных предметов.

рукописног Буквара из 1717: јеромонах и песник Карион Истомин у. Сентандрејској традицији . ... предговора и смисао промена «Писама из Норвешке» .

словенски богови упоређивани са старогрчким или староримским. Такав пантеон је утврђиван и додатно проширен у делима руских кабинетских.

ка зу, не пад ну на зе мљу; и они не ма ју ни ка кво сред ство за спас од ове ... вающий покров тайны и говорящий об окончательном разрыве с Богом:.

Вползает в сердце, сер паук. ... Бег паука по зыби вод ... језика разоткрила самосвојност концепата Исток и Запад као фрагмената језичке слике.

место в алфавитном ряду в северных германских языках (шведском: ⟨ä⟩, ... Ján Kačala, Mária Pisárčiková, Matej Považaj). ... Lenormand Henri-René.

иде жена или неко дете и тако се зајми, тако ће му се и вратити“ (Нико- ... на Slavia Orthodoxa / Slavia Romana, в рамках того же научного метода.

Ольга Соколова, Межсемиотичность как категория идиоматики ... звукоряд: «Чтобы розовой крови связь / И травы сухорукий звон / Распро-.

R a j k o B u k v i ã, Sluåaj Frojanov — i istoriåare, opet progawaju, zar ne? 139. D r a g o W e g o v a n, Demografski slom Srba u Republici Hrvatskoj .

Jasmina Nedeqkoviã, Filološke napomene o rukopisu Zemqoradniåkog zakona. (1420—1430) . ... vistiku ovom kwigom obeleÿava seãawe na akademika Pavla.

Platon o jeziku u dijalogu „Kratil", Београд, Филозофски факултет,. 1962, 60 стр. ... Verska tolerancija i uloga religije na Balkanu, Београд, Завод за.

wit hin the do main de fi ned by the CI, the en ti ti es re pre sen ted in ... Ак ту ел ни је зич ки и тек сто ло шки про бле ми у ста рим срп ским ћи рил ...

пуларно названо Kod Kineza. ... jeftino, plastika, niska cena rada i proizvoda, kineski ekonomski bum, ... мер, монопол се јавла као тржишни „отказ".

di e Turia: Römische E he, Coemptio, Ru pt ion des Test am en ts , Lex V oconia, ... 28 Albin Lesky, Povijest grčke književnosti, preveo Zdeslav Dukat, ...

Stariji o vremenu i predstavljanje filostratovskog koncepta vremena u ... po to njem raz do blju, ko je ot pri li ke za po či nje pre la skom je di ni ce u ...

pulling practice is claimed to cure about 30 systemic diseases. ... medicinskog značaja na zelenim površinama grada Beograda, Zbornik radova II Gradske.

L e o n i d K a c i s, Vladimir Zhabotinsky in the journal Denь 1912–1913 ... мо дерног човечанства, чије се функционисање заснива на три врсте моћи.

стовања Московског художественог театра, руске трупе Плава птица, са шест представа (1926), а у више махова и појединачна гостовања значајних уметника.

ва именице љубав” са позивањем на Скока, па тако сложеницу љубомора ... crna ovca “black sheep”, um-njak “wisdom tooth” or proždirati očima “to devour.

22 мар. 1985 г. ... MATICA SRPSKA JOURNAL OF SLAVIC STUDIES. Покренут 1970. године ... А л е к с а н д р а П а в л о в и ћ, Кијевска „Христова азбука“ у српској.

ZBORNIK. MATICE SRPSKE. ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU. LIX/2 ... Ченеја у Румунији. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVI/2 (2013):. 77–106.

Посмртни обреди се код свих словенских народа одликују врло ар- ... неретко односи на покојника који, према субјективном мишљењу говор-.

2 University of Novi Sad, Faculty of Technology ... Stiles M, Holzapfel W. (1997): Lactic acid bacteria of foods and their current taxonomy. Int. J.

већим логорима на територији Аустроугарске били су Срби, и то у Араду, ... in Arad), био је први логор за Србе у Аустроугарској, уједно најближи.

Šaranåiã-Åutura, Pesma za decu i poetika modernog 222 / In memo- riam: Dr Branko Letiã, ... ovim posqedwim bi se mogao prikquåiti primjer sa povratnom rjeå-.

483–502. Марко Павловић. Marko Pavlović. ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА: THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA. ПРВА ЕВРОПСКА РЕГИОНАЛНА. FIRST EUROPEAN REGIONAL. ДРЖАВА.

МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА СЛАВИСТИКУ ... MATICA SRPSKA JOURNAL OF SLAVIC STUDIES ... древо вновь попадет в кадр уже в финале, где под загадочную музыку.

ник Лазе Костића), Стеван Шалајић (Santa Maria della Salute); ... вербалног садржаја – музика не може супститусати значење вербално.

теске, доказ о постојању медијске свести о упоредом деловању два система. 3 Дефиниција уваженог теоретичара проф. ... Српске народне загонетке.

ЖИВКОВИЋ ДРАГИША. Радоје Домановић и теорија „Sekundenstil“-а, XLIII, 7-16. Карловачка гимназија и проучавање српске књижевности, XLIV, 5-17.

ди јал ни еле мент, је дан од че ти ри из ко јих је са здан свет (ва тра, ... ЕВОЛА, Јулијус. Побуна против модерног света. Чачак, 2010. ... EVOLA, Julius.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.