1 zakon termodinamike

DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE. Vemo, da lahko delo pretvorimo v toploto s primerno napravo. Prvi zakon nas uči, da sta toplota in delo dve.

Prvi zakon termodinamike je zakon o ohranitvi energije. Nek zaprt sistem svobodno opravlja delo W na okolico in z njo izmenjuje toploto Q. V skladu s 1.

Unutrašnja energija (U): ukupna enegija sistema u bilo kom trenutku, potiče od kinetičke i potencijalne energije izgrañi- vačkih čestica sistema.

ZAKON TERMODINAMIKE. Unutarnja energija sustava - zbroj kinetičkih i potencijalnih energija svih jedinki koje sačinjavaju sustav. - oznaka: U.

Prvi princip termodinamike je apsolutni prirodni zakon koji važi za sve pojave koje se odigravaju na svim prostornim nivoima (mikro, makro i mega svetu).

Prvi zakon termodinamike za otvorene sisteme. Šefko Šikalo. Prvi zakon za otvorene sisteme. Za izvođenje opšteg izraza prvog zakona za otvoreni sistem, ...

Drugi zakon termodinamike. Šefko Šikalo. Ciklični procesi toplotnih mašina. • Ako je stanje tijela katakterisano pritiskom i specifičnom zapreminom,.

Konstanta R se naziva univerzalna gasna konstanta. Ako masa gasa m sadrži n molova gasa, tada je zapremina te mase gasa na normalnom pritisku i na 0.

Prvi zakon termodinamike i perpetuum mobile prve vrste. I. ZT : termodinamički analogon ZOE: Nemoguće je napraviti stroj koji proizvodi više (mehaničkog) ...

Klasična termodinamika se temelji na opażanjima koja su ugra ena u glavne stavke (zakone) termodinamike. Prvi glavni stavak označuje zakon odrżanja energije ...

Etanol – toluen. Page 18. Ekscesne veličine. Page 19. Ekscesne veličine. Page 20. Parcijalne molarne veličine. (. )2. 1. ,,,f. nnTp. V = Formalno značenje.

21 окт. 2010 г. ... Kod nas se u svakodnevnom zivotu cesce koristi stepen C-celzijus za izrazavanje temperature i tada se ona oznacava malim slovom t.

Pitoova cev, Prantlova cev. 8. Granice primenljivosti klasične mehanike (1+1). 8.1. Relativistički efekti i ograničenja klasične mehanike (R).

11 авг. 2014 г. ... (3) Odredbe Zakona o izaslanim radnicima, Zakona o ustupanju radne snage ... (2) Istupi li neki član iz Povjerenstva, imenuje se novi član u ...

Zakon inercije (prvi Newtonov zakon) – stanje gibanja se ne mijenja (vlada ravnoteža) ako je rezultanta sila koje djeluju na tijelo jednaka.

CIVILNI ZAKON PROTIV KLEVETA I UVREDA. Poglavlje I. OPŠTE ODREDBE. Član 1. Cilj zakona. Cilj ovog zakona je regulisanje civilne odgovornosti za klevete i ...

Zakon o športu ureĊuje djelatnost športa koji obuhvaća tjelesnu i zdravstvenu kulturu, športska natjecanja, športsku edukaciju, upravljanje i uporabu ...

6 апр. 2020 г. ... ZAKON O VZAJEMNEM UČINKU = 3. NEWTONOV ZAKON. 1. V zvezek napiši zgornji naslov. 2. V učbeniku si preberi razlago. 3.

Gaussov zákon v magn. poli. Ampérov zákon v magn. poli. Faradayov zákon elmag. indukcie. Maxwellove rovnice. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky III ...

3 мая 2019 г. ... Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ... skladu sa Zakonom o prekr{ajima ("Slu`bene novine. Federacije BiH", broj 63/14).

ZAKON O USTAVNOM SUDU CRNE GORE. I OPŠTE ODREDBE. ODREDBE. ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ure uje se organizacija Ustavnog suda Crne Gore (u daljem.

16 сент. 2009 г. ... tekstu: Ministarstvo), pod uslovima i na način koji se propisuju ovim zakonom. ZAKON. O LOVSTVU. ("Sl. glasnik Republike Srpske", br.

Značenje pojmova. Član 5. Pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja: ... 2) zabrana trgovine naoružanjem (embargo na oružje) obuhvata zabranu.

„Usmereni davalac“ je lice koje daje krv ili krvne komponente za određenog pacijenta, ... c) podatke dali je davalac po prvi put ili višestruki davaoc krvi.

uslovljenih anomalija i retkih bolesti, u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i ... su: Gošeova bolest, Batenova bolest, Rett sindrom, fenilketonurija, ...

(1) kori{tenje vodotoka i drugih voda na podru~ju Kantona; ... O dodjeli koncesije najpovoljnijem ponu|a~u u {to kra}em roku obavje{tava se Povjerenstvo.

Hercegovine odlukom Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u ...

zadruge, obavljanje zadružne revizije, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zadruge. Član 2. Poljoprivredna zadruga (u daljem tekstu: zadruga) ...

O LOVSTVU. (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 47/99). I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Lovstvo, u smislu ovog zakona, obuhvata uzgoj, zaštitu, lov i korišćenje ...

9) Posljedica bolesti ili ozljede središnjega živčanog sustava (mozga, moždanog debla i leđne moždine) koje nisu navedene ni u jednoj točki ovoga Odjeljka, ...

Na vsebino Zakon o upravnih taksah (v nadaljnjem besedilu: ZUT) vplivajo številni materialni ... Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali.

Vojni obveznik koji je ocenjen nesposobnim za vojnu službu podleže ponovnom pregledu, na predlog teritorijalnog organa, koji je sačinjen po osnovu.

(Federalni zavod za programiranje razvoja). U procesu razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Federalni zavod, u suradnji sa nadležnim.

da će se stečajni postupci, koji su na dan početka primene zakona u toku, nastaviti po propisima koji su važili do dana početka primene zakona.

Lice koje se nalazi na izdržavanju kazne upućuje molbu za pomilovanje sudu preko uprave ustanove u kojoj izdržava kaznu. Ta ustanova prilikom dostavljanja ...

g) usluge iz oblasti transporta (vazdušni i pomorski saobraćaj, te saobraćaj ... saobraćaj), uključujući gradski saobraćaj, taksi prevoz i ambulantni ...

5) “arbitar” (izbrani sudac) je arbitar pojedinac ili član odnosno predsjednik vijeća arbitražnog suda,. 6) “spor bez međunarodnog obilježja” je spor u kome ...

4 июн. 2012 г. ... Flaster, cink-oksid ... Flaster. I 02-715/07 17.05.2007. 16.05.2012. u apotekama, ... 648 ULTEC PRO Alginate Hydrocolloid. Dressing.

Popis vezanih obrta po vrstama, stupanju i vrstu stručne spreme potrebne za ... U svakom izdvojenom prostoru obrtnik koji obavlja slobodni obrt dužan je ...

2. Plankov zakon zračenja? Page 3. 3. Fikov zakon, transport mase i energije- difuzija? ... Wienov zakon pomjeranja: Talasna dužina na kojoj je spektralna.

Pročišćeni tekst Zakona o radu obuhvaća Zakon o radu (»Narodne novine«, br. ... radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno.

ZAKON. O METROLOGIJI U REPUBLICI SRPSKOJ. I - OP[TE ODREDBE ... 4. postupka pred pravosudnim i upravnim organima. ^lan 3. Zakon o metrologiji u RS i Zakon o ...

Promjena državljanstva jednog entiteta u državljanstvo drugog entiteta ... Molba za sticanje, odricanje ili otpust iz državljanstva BiH mora se neposredno ...

ZAKON. O POLJOPRIVREDI. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. ... poljoprivrednoj proizvodnji ('Službene novine Federacije BiH', broj 28/04) te drugim.

knezovi primili od kralja Vinodol, i naš Vinodolski zakon rezultat je toga kompromisa između knezova vinodolskih i staroga nase- ljenja.

NACRT ZAKONA O GRAĐENJU – BOSANSKI JEZIK ... Zakona o odgovornosti projektanta. Član 22. ... području F BiH, isti se smatra važećim i za prostor Kantona.

(2) Kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnik o radu i ugovor o radu moraju biti u saglasnosti sa zakonom, a kod poslodavca iz čl. 256. i 257. ovog zakona ...

ZAKON O LOVSTVU. I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovim zakonom ureĎuje se organizacija lovstva i lovišta, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači.

je splasnulo jer u ploči za dozivanje duhova nisam pronašao niti silovito ... dozivanje duhova". ... Jerry: Kao telepatijom, mislite? Abraham: Upravo tako.

(Uredniĉki proĉišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 149/09 i 61/11) ... (3) Propisi o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kolektivni ugovor i pravilnik o ...

saobraćaju/prometu, rad strukovnih organizacija u Bosni i ... će se uz kaznu izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest ...

Sl. 1 Kulonova torziona vaga. Da bismo ustanovili kako zavisi sila interakcije od rastojanja među opterećenjima, naelektrišimo kuglice A i B dodirujući ih ...

23 мар. 2011 г. ... (5) O na inu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, ... (2) Profesionalni razvoj policijskog službenika odvija se kroz kontinuirano ...

odgovornosti za štete nanesene trećim osobama (u daljem tekstu: osiguranje ... 2) tjelesne ozljede – dostaviti u izvorniku kompletnu medicinsku ...

pravnog lica pravilnik o radu donosi poslodavac ili lice koje on ovlasti (u daljem ... Kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnik o radu i ugovor o radu.

6 мар. 2018 г. ... 302. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. ... hraniční kontroly České republiky (dále jen „pohraniční veterinární stanice“).

U smislu ovog zakona sljede}i izrazi imaju zna~enje: "emisija" - zna~i ispu{tanje ... apsorpcija toplote sa povr{inskih voda dozvoljena je na na~in i.

na tržištu pojedine trgovce i kupce, odnosno potrošače. II OBAVLJANJE TRGOVINE. Član 6. Trgovina na veliko je kupovina robe radi dalje prodaje ili prerade.

28 дек. 2019 г. ... Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! ZAKON O GRADNJI. - pročišćeni tekst zakona -. (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i NN 125/19;.

95/2018. Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.