demokracija časopis

u srpskom ili slovenačkom okruženju suštinski menja značenje. Kako zamišljate osrednji problem, pristojne ... Najzad, metaforu zvezdica Zaspanka prevela.

DEMOKRACIJA! Pojam demokracije potječe od grčkih riječi demos i kratos. Demos znači narod, a kratos vladavina. Demokracija je, dakle oblik vladavine u kojem ...

UNIVERZA V LJUBLJANI. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Andrej Grilj. Mentor: doc. dr. Milan Balažic. E-DEMOKRACIJA. Diplomsko delo. Ljubljana, 2004 ...

huje, plutokracija. Ampak drugi kandidati so šele bizar- ni, posebno Trump. Je zaba- ven kot nekateri slovenski politiki, a nikoli ne bi smel.

CENTRALIZEM ALI DECENTRALIZACIJA. 25–42. Miro Haček. ZGODOVINSKI KONTEKST NASTAJANJA OBČIN. NA SLOVENSKEM. 43–67. Marjan Brezovšek.

1.1 E-demokracija kot hibrid . ... 1.2 Cilji e-demokratične institucionalizacije . ... 2.1 Poti do e-demokracije: operacionalizacija in institucionali-.

4. Drugo poglavlje se odnosi na ulogu medija u društvu. Doba tehnike i tehnologije utjecalo je na način življenja i sredinu, a pogotovo danas u svijetu ...

skriva za to oznako,toda nedvomno je demokracija vrednota in zaželena oblika ... je, da je bil atenski demos manjšinska elita, moderna demokracija pa ...

NEPOSREDNA DEMOKRACIJA. Gra ani sami odlučuju bez, bez predstavničkih institucija. Ova interpretacija ističe važnost javne rasprave.

suvremenoj demokraciji i ulozi građana u demokraciji, ... "U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu,.

Tednik Demokracija vsak četrtek prinaša novice iz notranjepolitičnega in ... Oglaševalci in partnerji tednika Demokracija s predstavitvijo svojih izdelkov ...

Lokalna samouprava, lokalna demokracija, lokalne volitve, neposredna udeležba občanov, referendum, ljudska iniciativa. Keywords.

Antična demokracija vidi posameznika zgolj v kontekstu ... Ključne besede: demokracija, polis, svoboda, demos, posameznik. MODERN DEMOCRACY IN THE ANTIQUE ...

Demokracija, participacija in longitudinalni trendi. Ne glede na svojo teoretično pripadnost, se predstavniki tako partici- pativne (npr.

PLUTOKRACIJO, republikanska v PATERNALIZEM ELIT. Antična demokracija = ekskluzivna, šibko institucionalizirana, neposredna / neomejena oblast.

Ljubljana: FDV. Str. 13-15. 18 Jurij Toplak. 2000. Volilni sistemi in oblikovanje volilnih enot, Ljubljana: Nova revija. Str.: 14-15.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je pripravilo predlog pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega ...

ve globalni predvodnik u promicanju demokracije, ljudskih prava i ... me gotovo. Na kraju dvadesetog stoljeća, kada je Hladni rat okončan i ka- ...

Kozmopolitizem kot način reševanja nadnacionalnih (in domačih) pro blemov ni nov koncept. Med vzroke za porast zanimanja za kozmopoliti.

Ključne besede: globalizacija, kozmopolitizem, kozmopolitska demokracija, nadnacionalni problemi. Cosmopolitan democracy as a way of dealing with ...

Tko su bili hopliti? Opiši njihovu opremu. 7. Tko je vladao Spartom? Tko je donosio odluke? 8. Kakvo je bio odnos Spartanaca prema znanosti i umjetnosti?

Dr. Mato Gostiša v svojem delu Ekonomska demokracija v 21. stoletju kot al- ... MQ – revija Združenja Manager, št. 2/2007. Ljubljana.

stopa participativni način delovanja, zna- ... lastnosti lahko krepi, a kot participacija ob- ... Evropsko zdru enje za lastništvo zapo-.

Hrani torej po- tencial, da postane pomemben partner v trajnostnem razvoju. OZN poudarja razvojne politike, ki jih soustvarjajo lokalne skupnosti. Koopera-.

ljanju) brez dvoma »conditio sine qua non« uspešnega korpora- ... V ta namen je Zdru enje svetov delavcev slovenskih podjetij omenjenim.

Julije Benešić je jedna od najzaslužnijih osoba u razvoju poljsko- ... (a istovremeno prevodi s poljskog na hrvatski), piše hrvatsko-poljski rječ-.

Ključne besede: moderna neposredna demokracija, Slovenija, Švica, referendum, politične elite. Direct democracy: Why had Slovenia not decided for the same ...

Neposredna demokracija v današnji sferi velikega nezadovoljstva nad politiki ... Ključne besede: neposredna demokracija, lokalna demokracija, mestne občine.

Ključne besede: e-demokracija, tekoča demokracija, nemška piratska stranka, LiquidFeedback, ... Ljubljana: Nova revija. 12. Budge, Ian. 1996.

6 нояб. 2019 г. ... postane samostojna. Gorenjski Glas in Demokracija prekineta sodelovanje, izdajanje. Demokracije s šesto številko prevzame UK ZSMS, revija.

Mainstream mediji, v povezavi z naraščajočimi trendi komercializacije in ... Ključne besede: alternativni mediji, nova družbena gibanja, nove IKT, Occupy.

Vsaj delavska predstavništva (sindikati in sveti ... Kdo koga »zaposluje« in s tem »hrani, ... DELAVSKA PARTICIPACIJA IN SOCIALNI DIALOG – RAZGLEDI PO SVETU.

μ - dinamička viskoznost fluida, fluid dynamic viscosity, Pa s ... Proizvodi su bili različite vrste pakiranih sireva i marmelada, a.

Dr Smiljana Očenaš. Dr Gorica Srećković ... Smiljana Očenaš, MD. Gordana Đokić, MD ... predstavlja tzv. zlatni standard, odnosno najbe-.

podjetja in vodilne menedžerje v naši jeklarski skupini ter njeno krovno družbo IMH – Industrial Metallurgical Holding. ... REKA V. MONGOLIJI. IN RUSIJI.

12 мая 2019 г. ... Дијализа некад и сад......... .............13 ул. Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад. Тел: 021/484-2226. Едукација особља Клиничког центра.

Винцент Б ланар, Как дальше в сравнительной славянской лексикологии? ... promjene vidjet će se da se neke iste riječi nalaze na više mjesta, tj. u stupcima.

ZGODOVINSKI ČASOPIS • 50 • 1996 • 1(102)« 11-20. 11. Ferdo Gestrin. Suženjstvo - prisilna migracija Slovanov v Italijo. Suženjstvo v Sredozemlju po propadu ...

Strechau; , ob enem je rudaril v raznih krajih Gorenje Šta- ... pokazal, da zna tudi prav mično tkati zgodovinski čilim, vendar njegovo posebno veselje je ...

Grb ni bil le prepoznavni znak imetnika, pač pa tudi vidno sredstvo za njegovo ... Ritter-Vitezović v svoji heraldični zbirki »Ilirski grbovnik« (slika 3).

Pesnici nedavno prej povećala z novo kolonizacijo. Med štajer- ... ä I/v. list. na perg. v kriz.niak.cm arhivu na Dunaju št 1959/1124. ... oj (2al3 .

Postupak za rastavljanje na slogove definiran je tako da se u znakovnom nizu automatski pronalazi nositelj sloga. ... Valja međutim jasno reći nešto drugo,.

anä mèsta v tí drúje márnavela. Qáca bó na Qorósqa hvavó pumulíva, čfn baq bo pu Roža túlu. Z usáce baràsce bájte bo pršva fráva van, hvápac se.

membna ta-le znaka: nai prea (poleg: napre, negda pred, ... Srbi so torej ostali pri stari nepodaljšani tvorbi. ... Anton, dekan pri Sv. Ani.

20 окт. 2017 г. ... U pjesmi koju pjevaju trubaduri govori se o ljubavi koja se nije mogla ostvariti zbog neke tragedije(16). U srcu ljubavnika koji nisu mo-.

Ladislav Dvonč, K otázke ä v spisovnej slovenčine ... Ладислав Двонч, К пробеме ä в литературном словацком языке ... Krúžok vydával svoj časopis (Slovo.

Sanja Horvat in Katja Babič. Spoznavali smo sebe in svojo družino. Najprej smo ponovili dele telesa, ki jih vsak otrok že pozna.

gomilanja u kojem višestruka nizanja riječi nasmijavaju svojom količinom i ... Budući da Šimetovo suosjećanje sugovornica ne razumije (štoviše, ljude naziva.

Vlasf 1900, 292; Jelovšck E. A.-u 26. marca 1901; Sn 1912, 282); Peter ... njaka pridiga na ulici, 126—7; Ana Znojilšekova, 128—32; Neizpokorjeni.

23 сент. 2019 г. ... petje jesenskih pesmic, poslušanje zgodb o jeseni, jesenski sprehod, ... S seboj je prinesla košaro z jesenskimi plodovi.

Glavnina knjige Časopis Gordogan; Bibliografija 1979-2013 nastala je ... Erotski stihovi prikupljeni u naše dane / prir. Grozdana. Marošević, 255-268.

archivní Časopis. © Vydává archivní správa ministerstva vnitra v nakladatelství ... Časopis Národního muzea 1827 až ... 1419 srp.). 1964, s. 179—182.

Vlado V a 1 e n č i č, Statistični prikaz zemljiških gospostev na ... F. Gestrin, Migracije Slovanov v Fanu v 15. stoletju, Zgodovinski časopis 32, 1978, ...

Ključne riječi: Intimizam, Kristovo Uskrsnuće, crtež, boja, vlastita istina ... [20] https://hrcak.srce.hr/file/40045/Rus-nestaje-li-skralne-umjetnosti.

a - ä. Pravda, o jestvovaní fonémy a nemôže byť pochybnosti. Pre nás je však dôležité, že výskyt tejto fonémy7 v jazyku pamiatky nepoukazuje ani.

Još 2005. godine stupio je na snagu novi Zakon o metrologiji, koji u jednom članu definiše. „stavljanje u promet proizvoda kada je njihova.

Tradičnej jazykovej kultúre vyčíta jej konzervatívnosť, uprednostňovanie star ších noriem. Ekologická jazyková kultúra je z tohto hľadiska antikonzervatívna ...

Sledeč duhu časa in ptujski tradiciji je S. Povoden ustvaril ... Napotněk Mihael: Sveti Viktorin, Škof Ptujski, cerkveni pisatelj in mučenec.

veresija (Kredit), 8, 1; 9, 1; 78, 4; 79, 3; 80, 4; 83; 4. V 4. izdaji je Hubad to opustil. Besede, za katere ni vedel, kako bi jih pisal, je izpustil.

Matematický časopis, Vol. 25 (1975), No. ... Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to ... Ä. Z;/ — 2/-1.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.