mbs broj

925 Pedijatrija Dr ivanovic,dr. Stojanovic. 926 Pedijatrija Dr Bugarski,dr. Ilin. 927 Pedijatrija preventiva. 928 Opšta med.sestre - .Dr.Gagić I Dr.Barašin.

4 янв. 2021 г. ... 4 Su-1938/2013 od. 18.07.2018. 27. TIHANA. FUIS [email protected]. 452-058, 095-90-63-902. Poreč, Obala Maršala Tita 6 engleski.

27 окт. 2020 г. ... njemački talijanski. 10. ELENA. AVAKUMOVIĆ [email protected]. 435-375, 091-728-9831. Poreč, Hvarska 5 engleski španjolski.

26 нояб. 2020 г. ... Umag, Sv. Marija na Krasu. 14 engleski slovenski talijanski. 16. SAŠA. BERTANJOLI MARKU [email protected]. 541-783, 098-937-0502.

Broj mobitela. Agria d.o.o. Prodajni centar Zagreb. Donji Stupnik [email protected]. 01 6625 155. 091 128 1853. Barukčić Servis i usluge d.o.o..

Prezime i ime. 1 18/2017. Pejović Balša. 1. 2 1/2016. Radović Miljan. 25. 3 2/2016. Bogavac Tijana. 12.5. 4 4/2016. Martinović Marina.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO‐GORANSKE ŽUPANIJE. Krešimirova 52/a, Rijeka © 358‐777. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove. BROJ. TELEFONA.

9 июн. 2021 г. ... Nismo mogli ni zamisliti da će se veliki dio protekle dvije nastavne godine ... kako će izgledati za 100 godina. ... Tvoja sreća.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet. I/I. 60,00. 6. Kovač. Fuad. Amira. Prirodno-matematički fakultet. I/II. 57,70. 7. Smailbegović Sead.

Redni broj Broj indeksa. Prezime i ime. 1 18/2017. Pejović Balša. 3.5. 2 1/2016. Radović Miljan. 3.5. 3 2/2016. Bogavac Tijana. 4 4/2016. Martinović Marina.

22 апр. 2002 г. ... Mezarje Stupnica u Banjoj Luci ... 10.06.2004. Metalurški centar Bronzani Majdan, Banja. Luka ... Nadgrobni spomenici (2 kamena stećka -.

12 + 11 (pol.test. 2017.) = 23. 14. 64161. 13. 15. 64831. 12. 16. 64603. 4. 17. 64599. 29. 18. 64565. 30. 19. 64837. 15. 20. 64540. 11. 21. 64531.

VELIKA PISANICA. Red. broj. Broj bodova. Br. članova obitelji. Grad / općina stamb. zbrinjavanja. Podnositelj zahtjeva. Lista prvenstva za.

1 окт. 2020 г. ... dana stupanja na snagu ovoga Zakona provedena konverzija kredita iz CHF u drugu valutu ili kune ili valutne klauzule u CHF u drugu valutnu ...

1 февр. 2021 г. ... Pula, Lošinjska 19 A arhitektura i graditeljstvo –procjena i dioba nekretnina, etažiranje, prostorno uređenje i urbanizam te vlasnički ...

Ekonomija za menadžere M. (2020/21). Redni broj. Broj indeksa. STUDENT. Bodovi Ocjena. 1. 3 /20. Bučan Amar. 75. C. 2. 4 / 20. Mijović Marijana.

Poreski identifikacioni broj (PIB). 2. Matični broj. Pretežna delatnost. 3. Naziv firme ... Registarski PDV broj. Naziv banke. Mesto. Broj tekućeg.

18 нояб. 2013 г. ... POLJOCENTAR. "SJEMENARNA" VL. Ismihana Duraković. 433727313000. 3. Na malo. Kovačuša III. 13,. Bugojno / 062. 252 352. Bugojno,.

HGK- ŽK Bjelovar i predstavnika Odbora za gospoa darstvo – radnog tijela Vijeća. ... istriranom djelatnošću, odnosno rješenje ili izvadak.

na parametre higijenske ispravnosti, a time i kvalitet sirovog mlijeka. Ključne riječi: mlijeko, higijenski skor, kvalitet, somatske ćelije, mikroorganizmi ...

1 Virovitica-Radićeva. 33000 Virovitica. Stjepana Radića 96. VIROVITIČKO-PODRAVSKA. 2 Koprivnica-Kolodvorska. 48000 Koprivnica. Kolodvorska 33.

Broj kombinacija s ponavljanjem k-tog razreda od n elemenataC ... (d) kombinacije bez ponavljanja k=2 reda. (e) kombinacije s ponavljanjem 2 reda.

Naziv firme i sjedište. Ime (Ime oca) prezime. ID broj. Broj k.č. Adresa za dostavu pošte. Kontakt telefon i e-mail. Broj i datum urbanističke saglasnosti.

to je pozitivan cijeli broj nastao množenjem nekog broja sa svim prethodnim pozitivnim cijelim brojevima: ( ) ( ) ! 1 2 3 .

18 июл. 2020 г. ... Bjelovar, da u ime Grada Bjelovara, s Ministarstvom državne imovine potpiše Ugovor ... na manji broj rođenih u odnosu na broj umrlih osoba.

Broj 8. SLUĆBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA. Stranica 3. Izvršenje za izvještajno. Izvršenje za. Index. Index. Brojčana oznaka i naziv računa.

građana, odnosno JMBG koristili u pravnom prometu i odnosima s državnim tijelima i u prije nastanka Republike Hrvatske kao samostalne države.

25 мая 2011 г. ... Zdravko (Marko) Penava. 13. 14. Ivan (Petar) Penava. 12. 15. Jerko (Petar) Penava. 10. MZ BROĆANAC: Red. broj Ime (ime oca) i prezime.

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU. Sjedište. RKP-a. Broj RKP-a. Naziv RKP-a. 30102. 3148. ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU. 31700. 3228. ZATVOR U DUBROVNIKU.

Viljuška. 0A4311490B. 3,339.80. Obloga Gepeka. 5J7867427J 47H ... Zvučna Izolacija. 3T1863081 ... VILJUSKA. 02A311562A. 522.74. NOSAČ ČETKICA. 02A911303A.

Hrgota. 1250. 527. Siniša. Hrgović. 1080. 528. Slavko. Hromaček. 2529 ... Kornelija. Jurina. 1651. 606. Ivica. Jurinić. 1033. 607. Zoran. Jurišić. 1759.

Evropska banka za obnovu i razvoj ( EBRD) i Netherlands Development Finance Company ( FMO). 11.maja 2007.godine. Skupština Banke je dana 12.11.2010. donela ...

17 февр. 2020 г. ... Kantonalni porezni ured TUZLA. Na osnovu člana 16. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

izvo|a~ vodi evidenciju koja mora da sadr`i sqede}e ... gog porijekla, ne mo`e se koristiti i deklarisati kao so ... 3) da je sadr`aj vode najvi{e 3%;.

21 авг. 2015 г. ... OPŠTINSKI FUDBALSKI SAVEZ BRČKO DISTRIKTA BIH ... Huskić Admir (OFK ILIJAŠ Ilijaš), Pervan Nino (Bosna Sarajevo), Milić Irnad.

Broj: 10-3/19-1/^. EPA 858 XXVI. Podgorica. 21. jul 2020. godine. SKUPSTINI CRNE GORE. PODGOR OA. Na osnovu clana 69 stav 2 Poslovnika Skupstine Crne Gore, ...

HOMA IR (inzulinska rezistencija) 12-25 mUI/ml; FSH (folikulostimulirajući hormon) u folikularnoj fazi 3,5-12,5 mIU/ml; LH (luteinizirajući hormon) 2,4-12,6 ...

28 авг. 2012 г. ... ovog Pravilnika za osnovni sjemenski krumpir;. 4) za koje je zvaniþnim pregledom ... h) "Sjemenski krumpir" gomolj je krumpira koji.

zemqi{ta, Ministarstvo je du`no pribaviti mi{qewe ... Nadzor nad sprovo|ewem ugovora o zakupu sprovodi. Ministarstvo. ^lan 14. Ovaj pravilnik stupa na snagu ...

Na osnovu ~lana 57. stav 2. i ~lana 107. stav 3. ta~ka ... ske”, broj 75/08), ~lana 69. st. ... v) za rezanu gra|u kod ~etinara 33%, a kod li{}ara.

za Autoklub "Karlovac", Karlovac: JURICA PALAJSA. DRAGO LOKNAR. STEVICA MIRIĆ. LEO VULJANIĆ. IVAN ŠOŠTARIĆ. MARIO BOŽIĆ. VŠS, voditelj tehničke službe, ...

svakom klijentu, pa tako smatraju da je najbolji način realizacije bilo kakve suradnje s ... BRZIH POZAJMICA (ferratum, cash expert i sl.) Kontakt osoba:.

&stem no mole znatl Koko e vremena bid potrebno da se akUvnost °bawl, ... provjerill sve one detalje koji se lz raspoto2ivlh evidencija ne vide (npr. nein ...

У члану 7. став (1) тачка е) иза ријечи "смјера", интерпункцијски знак "тачка запета" замјењује се интерпункцијским знаком "запета" и додаје текст "односно.

6 дек. 2017 г. ... palatu Prizad, današnju zgradu Tanjuga, iz 1937-1938.18 Spoljni estetski izgled zgrade Generalštaba odlikuje jedinstven.

31 дек. 2020 г. ... revodilac. Adm nLstrattvn as sten. 2. 1. I. 0. Rukovodilac ro. 3. 1. I. 0 ik rukovodtoca ekta. Zam. I. 4. 1. 1. 0 ik za statistiku. ViSi s.

CBD trenutno nije naveden na Popisu zabranjenih sredstava Svjetske antidopinške ... TISAK: DENONA d.o.o.. NAKLADA: 600 komada. ADRESA REDAKCIJE:.

29 июн. 2007 г. ... Zakona o trgovini (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 6/07) i ~lana 112. stav 1. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike.

Individualna podbradak-kapa. 180,00. 87. Konfekcijska podbradak-kapa. (bradna kapica, vrpce i vrećica). 132,00. 88. Headgear, bez prstena.

032 406-648 njemački. 24. Memnuna Hasanica. Zenica, Prof. Juraja Neidharta. 24. 032 402-317. 061 785-013 njemački. 25. Jezdimir Kačarević. Zenica, Bulevar.

b) protivpo`arni prosjeci (tanka sme|a linija ... osmatra~kog mjesta, crvena isprekidana linija debqine ... z) trase dalekovoda (crna isprekidana linija.

bez otpremnog iskaza, odnosno otpremnice. (2) Za privla~ewe {umskih proizvoda ne izdaje se ot- premni iskaz, odnosno otpremnica.

ELEKTROTEHNICKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73, 11000 BEOGRAD ; 17. april 2012. Page 2. NARUDŽBENICA BROJ - 00843.

fonda iskoristila bih za ure enje naπeg odmaraliπta u Omiπ- ... ugovoru. (N1, 21. studenoga 2019.) U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u.

23 нояб. 2020 г. ... kuna (slovima: dvadesetdva milijuna četristoosamdesetdvijetisuće i petsto kuna) sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka.

onaj koji radi na odre eno vrijeme, jer ... Pritom se briπe odred- ... jeg naziremo supstituiranje kolektivnih ugovora zakoni-.

vanje roda i spola (gramatički i leksikografski problem)4 (Tafra 2005). Poticaj je bio u gramatičkoj odrednici uz natuknicu papa kojom se ta imenica odre-.

3) Sjednica Predstavničkog doma bit će održana u srijedu, 26. februara 2020, s početkom u. 10 sati. 4) Sjednica Kluba poslanika SDA bit će održana u srijedu ...

2 дек. 2009 г. ... ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ... Sisak, Tomislavova 1 ... Ponavljamo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je osigurao besplatno cjepivo ...

U delegaciji su bili i Davor Ivo Stier i Arsen Bauk, a sastanku dvije parlamentarne delegacije prisustvovali su i ambasador Republike Hrvatske Ivan Del ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.