molekula

Prava os simetrije C n. Prava os simetrije n-tog reda C n je zamišljeni pravac koji prolazi kroz centar mase molekule oko kojeg se može izvesti operacija.

AK, nastanek piruvata (transaminacija z α-ketoglutaratom) aldosteron sterol aminoaciladenilat aktivirana AK za vezavo na tRNA aminoacil-tRNA.

dipol-dipol sile su privlačne međumolekulske sile koje nastaju kao ... Londonove disperzijske sile javljaju se kao posljedica privlačenja trenutačnih dipola.

Me‚umolekulski sudari i sudari molekula sa zidovima su da su elastiƒni. 3. Me‚umolekulske Van der Valsove sile se zanemaruju jer posmatramo razre‚ene.

8 мар. 2021 г. ... Kvantna teorija atoma i molekula. Osnovni podaci; Detaljne informacije; Nastava; Termini konzultacija. Šifra: 150477. ECTS: 14.0.

Život je započeo sa RNK! Zašto RNK? ... NB: preparati VLAKANA DNK se nalaze u rastvoru u kojem ... (1) razumeju konstantni prečnik molekula DNK (što je.

25. Koliko molekula CO2 ima u 22g CO2. 44). (. 2 = CO. Mr relativna molekulska masa ugljen dioksida mol g. CO. M. 44). (. 2 = molarna masa ugljendioksida.

Induktivni efekat. ➢ statički ... rezonantni efekat je usko povezan sa konceptom delokalizacije ... supstitucija H atoma alkil grupom ima isti efekat kao i.

Broj konformacija linearnih polimernih molekula može se predočiti promatranjem segmenata od pet uzastopnih veza (od velikog broja koji tvore.

Delta 5/I, 51 000 Rijeka, OIB: 20887530278 • [email protected] • www.molekula.org. MARGANOVO (HARTERA). Marganovo. Lokacija: Ružićeva 38.

fosfolipidni dvosloj kako bi se zadovoljile stanične potrebe. • U membrani različiti transporteri istovremeno i zajednički.

baze adenin (A) i gvanin (G) te pirimidinska baza citozin (C) grade i DNA i RNA, dok se pirimidinska baza timin (T) nalazi samo u DNA, a RNA umjesto timina ...

Sa KG se transportuju u vidu vezikula – primarni lizozomi koji fuzionišu sa endozomima. Spuštanjem pH u kasnom endozomu na oko 5,.

Te atomske orbitale su po pravilu polupopunjene sa po jednim elektronom σ veza uvek prva nastaje i znatno je jača od π veze ...

teorija genetičke informacije – molekula DNK upravlja razvitkom nasljednih osobina ... koda (redoslijeda nukleotida) sa molekule DNK ... građa i uloga tRNK.

29 апр. 2020 г. ... Električni dipolni moment meri jačinu električnog dipola. Slika 2. ... Dipolni momenat grupe tačkastih naelektrisanja qi je dat izrazom.

tehnička dostignuća: deterdžente (Nilu i Plavi radion), plastične mase (najlon i polivinil), električne kućanske apa- rate (električni lonac i sl.) ...

Izračunati dužinu dipola veze S – O u molekulu SO2 ako je električni dipolni momenat ovog molekula 5,4 x10-30 Cm. 2. Za dva oktaedarska kompleksa Mn: ...

www.naukamladima.com. 24. Koliko molekula vode ima u 180g vode? 18). (. 2. = OHMr relativna molekulska masa vode mol g. OHM18). (. 2. = molarna masa vode.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.