obrazac ma

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti odgovarajuću osnovu: A) temeljem prijavljenog boravka u Republici Hrvatskoj.

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK. 7 BARBIR KAROLINA ... SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU ... VELEUČILIŠTE BALTAZAR, ZAPREŠIĆ.

OVERENI POTPISI LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE. Redni broj. Prezime i ime. Lični broj. Svojeručni potpis. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Potvrdjuje se da su imenovani ...

IP obrazac. Što napraviti ako u IP Obrascu nisu učitani podaci za prvi mjesec? Treba osvježiti vezu s knjigom iz prethodne godine. Kako?

ОБРАЗАЦ М-А. ПОТРВРДА О ПОДНЕТОЈ ПРИЈАВИ, ПРОМЕНИ, ОДЈАВИ НА. ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ а) Пријава б) Промена в) Одјава.

Укупан порески кредит који се користи у текућем пореском периоду - збир пореског кредита текућег пореског периода и пренетих пореских кредита из ранијих ...

Obrazac OZ - 7. Naziv i sedište poslodavca. Registarski broj. Poseban tekuèi raìun. Telefon. P O T V R D A. O OSTVARENOJ ZARADI.

od profesionalne bolesti (datum). III IU. 29. Naziv zdravstvene organizacije koja je utvrdila profesionalno oboljenje. 1. 30. Naziv profesionalnog oboljenja.

Rb. Prezime i ime studenta. Mjesto prebivališta. Fakultet. 1. ABRAMOVIĆ IVANA ... 574 LIVAJA BARBARA. 31000 OSIJEK. EKONOMSKI FAKULTET,OSIJEK.

(5) Upisuje se broj sati za koje je radnik opravdano izbivao s radnog mjesta (plaćeni dopust, godišnji odmor, bolovanje na teret poslodavca).

године и изјавом два сведока о постојању ванбрачне заједнице, које су оверене код надлежног општинског органа, односно суда,.

I. Tekući izdaci. 1.270.000,00. 78.152,78. 166.405,17. 13,10. 41. Tekući izdaci. 867.000,00. 46.005,35. 104.084,18. 12,01. 411. Bruto zarade i doprinosi na ...

Sveukupni prosjek svih ocjena sa svjedodžbi u svim razredima na tri decimale: ______. (ne zbrajati prosjeke po razredima nego zbrojiti ocjene svih predmeta ...

Ulazak u Republiku Hrvatsku: Entry into the Republic of Croatia: a) obveza posjedovanja vize: Da. Ne obligation to possess a visa:.

Образац M-УНК. Број МФ ролне и позиције. Ред. бр. Категорија осигураника. Простор за одговоре. Назив обележја. Назив (презиме и име).

Stanje neizmirenih obaveza javnih preduzeca i ustanova na kraju -I- kvartala. 2020.god. I. Obaveze za tekuće rashode. 322.614,14. 252.254,91.

Бруто происход прекке оташиште, ядруга увања. 3.1. 3.2. 3.3. Пореска НОВІНЦЯ. Париз. Дмитриной к обавезно сошијално осигуряте на терет промоца до.

Oznaka. Država podrijetla. 1.8. Regija podrijetla. 1.9. Država odredišta ... DRŽAVA. OBRAZAC OVI. II. Podaci o. II.a. Referentni broj certifikata.

да ........ 3 не ........... 4. 72. Последњи дан привремене спречености за рад. Да ли је рецидив. *Одговарајуће заокружити. Оцена лекарске комисије.

Ispunjava osoba koja je bila ili zaposlena ili nezaposlena ili neaktivna po ulasku u projekt, a koja se nije obrazovala/osposobljavala kod ulaska u projekt.

AGRONOMSKI FAKULTET,ZAGREB. 13 BERTOVIĆ DORA ... FILOZOFSKI FAKULTET, MOSTAR. 42 DUDJAK MARIO ... AGRONOMSKI I PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET MOSTAR.

uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj. G) na temelju pripadnosti hrvatskom narodu. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA. 1. Ime. 2. Prezime. 3. Rođeno prezime.

VRSTA PRIRODNE NEPOGODE. PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE. Prijavljujem štetu od prirodne nepogode u kojoj je oštećena/uništena niže navedena imovina.

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN. 192 BOGUT JOSIP. 47240 SLUNJ ... VELEUČILIŠTE BALTAZAR, ZAPREŠIĆ. 292 BUŠIĆ NIVES. 31000 OSIJEK.

РЕФАКЦИЈА ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 3), 4), 5) И 6) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У. ИНДУСТРИЈСКЕ СВРХЕ.

РЕФАКЦИЈА ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 3), 4),. 5) И 6) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ СВРХЕ.

Europski sud za ljudska prava – Obrazac zahtjeva. 2/11. C. Zastupnik/zastupnici podnositelja zahtjeva. Ukoliko podnositelj zahtjeva nema zastupnika, ...

8 сент. 2010 г. ... Zakona. (r. br. 1.+ r. br. 2. + r. br. 3. + r. br . 4. + r. br. 5. + r. br. 6. + r. br. 7 + r. br. 8.) razvojne skupine* razvojne skupine*.

[email protected] najkasnije u roku od 30 dana od dana kupovine. Potvrda registracije će vam biti poslata elektronskom poštom. PUTEM WEB PORTALA:.

Прилог-1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности ... овог Прилога-1, односно у складу са чланом 6. став 1. тачка 3) став 2. Правилника²).

redovni profesor, dekan. Veterinarski fakultet ... Asocijacija veterinarskih fakulteta mediteranskih zemalja (REEV – Med) ... veterinarskog zakonodavstva.

Prijava o nesreći na poslu ... II PODACI O NESREČI NA POSLU dan, mjesec i godina ... Da li je povreda smrtonosna. 47. 1 (na mjestu nesreće odnosno.

1 aktivan 2 neaktivan. 3 mirujući. 4 osnivanje-nepoznat status. 5 neaktivan-sukcesija. 99 nepoznato. 16. PRETEŽNA DJELATNOST : a) Prijedlog pravnog lica.

podcrtava osoba koja prijavljuje boravište. *** podcrtava osoba koja prijavljuje prebivalište/boravište u vlastitom stanu/kući.

Ja,. ,rođen-a_____________u_______________. (ime i prezime). (datum). (mjesto) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne isprave BiH: ...

Obrazac izjave - Declaration Form - 04062010. I Z J A V A ... Potpis podnosioca izjave: U_____________________, ______ ...

Обавеза попуњавања података о рођеним лицима темељи се у члану 8. Закона о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр.85/03).

од 30 дана од дана јављања са лекарским упутом изабраног лекара из следећих разлога: Потврда се издаје на основу Правилника о начину и поступку остваривања ...

OBRAZAC PONUDE. PONUDITELJ: ... Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude: ... (ukupna cijena ponude u brojkama - cijena ponude + PDV) ...

Heronov obrazac. „eorem—F @reronov o˜r—z—™A eko str—ni™e trougl— im—ju du§zinu aD b i cD ond— je njegov— povr§sin—. P = √ s(s - a)(s - b)(s - c).

Obrazac Mlijeko-HTB. Zdravstveni certifikat za mliječne proizvode dobivene od kravljeg, ovčjeg, kozjeg i bivoljeg mlijeka koji potječu.

OBRAZAC IZJAVE. Izjava o nepostojanju zapreka za obavljanje poslova iz Zakona o službenicima i namješenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ...

Glazbena umjetnost/teorija glazbe(umjetnički dio). 3.2. Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, izvanrednog studija i sl.).

PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika. (6). HR. Potpis. (16). Broj telefona/fax/e-mail. (17). OBRAZAC PDV-S. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED.

(ime, prezime, adresa). PODNESAK NA PREDMET Z-. (navesti ispravu/isprave kojima se dopunjuje prijedlog, razlozi požurivanja). U Zagrebu, ...

Potvrda o primitku / Potvrda o izvozu. 2. Kretanje trošarinskih proizvoda e-TD a JRO (Jedinstvena referentna oznaka) b Slijedni broj. 3. Primatelj.

uspješno položen ispit iz predmeta Eufonij s 1.godine. 2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi. Student:.

1 окт. 2018 г. ... Klasa predmeta/NAPZ ID: Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Naziv/adresa poslodavca/OIB: OTV d.d., ...

Zapremina motora(cm3) [P.1]/Snaga motora (kW) [P.2]: 123A456; 400 CM3; 100 KW/6500 O/MIN;. Vrsta goriva ili izvora snage [P.3]:.

31 мар. 2021 г. ... dokumentaciji za nabavku goriva broj 05-605/21 od ... broj 05-1006/21 od 22.03.2021.godine traženo je da ponuđač LUKOIL dostavi cijene.

(vrsta upisa). PRIJEDLOG ZA UPIS BRISANJA. Predlažem da Služba upisa donese zaključak o upisu brisanja: Služba upisa. Upisničko mjesto.

Obrazac biografije (CV). Ime: Prezime: Datum rođenja: Državljanstvo: Spol: Adresa: Telefon: Mobitel: E-mail: Stečeno zvanje: Obrazovanje: Radno iskustvo:.

Federacija Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo finansija/financija. Porezna uprava. Obrazac JS3120. Prijava/Odjava lica osiguranih u.

ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA OVLAŠTENIM TIJELIMA ZA IZVEZENA DOBRA ... obavljanja humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne djelatnosti izvan Republike Hrvatske,.

NALOG ZA PRENOS ZA POPUNJAVANJE BESPLATNI OBRASCI. ODLUKA O IZVEšTAVANJU O KREDITNIM POSLOVIMA SA. INOSTRANSTVOM. DINARSKE šIFRE PLA?ANJA KNJIGOVODSTVO.

12 окт. 2020 г. ... Artikal ne odgovara (boja, dimenzija, oblik) f). Artikal je duplo isporučen g). Kvalitet artikla nije na očekivanom nivou.

16 мая 2018 г. ... HEP ODS, Elektra Slavonski Brod ... elektroenergetskim objektima i pitanju naknade štete na imovini vlasnika zemljišta preko kojih prelaze.

xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx. 0-5. Збир поена од редног броја 1. до 5. Ʃ (1-4). 5. Одузимање поена (за недостатке) / Penalty deductions.

Образац ОЗ-7. Назив и седиште послодавца. ПИБ/ЈМБГ. Посебан текући рачу. Подрачун пословне јединице. Број телефона. П О Т В Р Д А.

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ уплатилац шифра плаћања валута износ рачун примаоца сврха уплате модел и позив на број (одобрење) бро одобрење.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.