ocjene

pruskog militarizma, bitku kod Sedana kao primjer bitke koja je prerasla u simbol nacionalnog zajedništva i ujedinjenja Njemačke, te staljingradsku bitku ...

PRELIMINARNE ZAVRŠNE OCJENE. R. Ev. Prezime i ime. KolokvijumPopravni Kolokvijum Popravni Završni. Popravni SeminarskiPrisustvo. Vježbe TOTAL.

Ivana Bulajić. Tea Vesković. Andrea Mrdović. Lucija Jovanović. Luka Popović. Sara Aničić. Luka Tovjanin. Nikola Klimenko. Đorđe Vujičić. Mia Raičević.

Isusov govor na gori koji se nalazi u Mt 5,17-7,29. Odmah se vidi da u navedenom tekstu nedostaje uvodni dio govora Mt 5,.

ocjenskih bodova pri čemu prolazna ocjena ne može biti niža od 50% ocjenskih bodova. Ukupan broj ocjenskih bodova za predmet je 100 bodova od kojih se 70 ...

9 февр. 2021 г. ... Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo. Akademska 2021/2021. godina. Ocjene iz predmeta Esejistika – IV godina.

GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE ZA UKLANJANJE OŠTEĆENE. ZGRADE. Sukladno zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske.

SUNČANA ELEKTRANA GORNJI HUMAC. Zagreb, studeni 2016. Donji Stupnik 10255 Stupničke šipkovine 1 www.ciak.hr·[email protected]·OIB 47428597158. Uprava:.

Za vjetroagregate VA6 i VA7; nositelj zahvata Velika Popina d.o.o., ... klimatskim promjenama u regijama Hrvatske – Lika i sjeverna Dalmacija, Zadar, ...

Opis značajki prostora naselja Donji Babin Potok, Općina Vrhovine . ... Za vrijeme minimalnih vrijednost i dotoka otpadnih voda kao izvor hrane za.

27 сент. 2018 г. ... Osnovni podaci o TPV JKGI_11 – CETINA (izvor: Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021. („Narodne novine“ broj 66/16.).

Težačka 13, 21276 Vrgorac. Ovlaštenik: C.I.A.K. d.o.o.. Savska opatovina 36, 10090 Zagreb. Dokument: ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA.

25 окт. 2019 г. ... ... izgrađene vjetroelektrane, Karinsko more i biogradski akvatorij ... Web portal Informacijskog sustava zaštite okoliša „ENVI AZO“: ...

PRIJEDLOG OCJENE. DRŽAVNOG SLUŽBENIKA / NAMJEŠTENIKA. ZA GODINU. 20. U postupku ocjenjivanja: Državnog službenika. Namještenika. Ime i prezime.

7 мая 2021 г. ... IZMJENA TEHNIČKOG RJEŠENJA VJETROELEKTRANE BORAJA II. Zagreb, ožujak 2021. ... ZAHVAT VJETROELEKTRANA BORAJA II S 10 VJETROAGREGATA KLASE.

unutar područja značajnog krajobraza Kanjona rijeke Cetine (Slika 13.) ... Osnovni podaci o TPV JKGI_11 – CETINA (izvor: Plan upravljanja vodnim područjima.

„Pršutana“, u naselju Trbounje, Grad Drniš (Slika 1.). Osim proizvodnje suhomesnatih proizvoda industrijskog tipa (pršut, panceta, suha svinjska pečenica i ...

ZLATO. 16 Čurila Vladimir. Ludbreg. Zeleni silvanac. 83. ZLATO. 37 Levanček Marijan. Hrastovljan. Miješano bijelo. 83. ZLATO. 41 deMar vina. Luka Ludbreška.

stranicama Dubrovačko-neretvanske županije (http://www.edubrovnik.org/). Provedba javne rasprave. Temeljem Odluke Ministarstva, Studija GO se upućuje na ...

1 дек. 2016 г. ... Po rubu parcele 1332/6 prema moru (Konavoske stijene) predviđa se izvesti ogradni kameni zid u maniri suhozida.

6 мар. 2019 г. ... Glavni ulaz u zgradu je na prizemlju, sa zapadne strane preko mosta, ... novih građevina prema javnom natječaju, osim Autokampa ¨Jarun¨;.

naslaga zemlje crvenice (terra rossa) dobilo ime Crvena Istra. ... Bioportal-web portal informacijskog sustava zaštite prirode, www.bioportal.hr/gis ...

1 февр. 2021 г. ... Elaborat zaštite okoliša OPUO SE DONJI MIHOLJAC, snage 2MW, Grad Donji ... Drava ima pluvijalno-glacijalni (kišno-ledenjački) režim i ...

1915/3, 1915/5 i 1915/7 k.o. Stari Slatinik, Općina Brodski Stupnik, Brodsko – posavska županija. Varaždin, siječanj 2018.

11 нояб. 2020 г. ... Elaborat OPPUO SE Motovun. 43. Slika 3.3-9. Izvod iz Karte potresnih područja Republike Hrvatske za Tp 95 i 475 godina.

9 сент. 2019 г. ... infrastrukture gospodarsko-poslovne zone K-1 – JUG –. Vrbovsko, Grad Vrbovsko. Nositelj zahvata: Grad Vrbovsko. Varaždin, srpanj 2019.

ažurirana OBAD baza s upisanim aktivnostima. ✓ predana izvješća za prethodnu godinu - DR. SC.-04 Godišnji doktorandov izvještaj o napretku, DR. SC.

UVOD. Nositelj zahvata, FACC Solutions Croatia d.o.o., Prilaz Gjure Deželića 19, 10 000 Zagreb,. OIB:05573621689 planira izgradnju proizvodnog pogona za ...

27 окт. 2020 г. ... Pik Vrbovec plus d.d. u Vrbovcu, Zagrebačka županija ... Na lokaciji PIK Vrbovec d.d. koristi se voda iz gradskog vodovoda i voda iz ...

Lokacija zahvata: naselje Bednja, Općina Bednja. Varaždin, studeni 2018. ... utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda naselja Bednja, s.

15 апр. 2021 г. ... za proizvodnju i preradu mesa PIK VRBOVEC Plus d.o.o. na lokaciji u Vrbovcu, Zagrebačka županija. Zahvat u okoliš: Izmjena zahvata ...

3/2020. Hrustemović Edin. 0,8. 5/2020. Hrustemović Asmir. 6,1. 16/2020. Hadžajlić Belma. 3,7. 17/2020. Tafić Adela. 2,6. 29/2020. Vuković Mašan.

Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija ... radnog vremena predviđeni su gubici vremena zbog pripremno-završnih radnji.

Kljuĉne rijeĉi: poslovna izvrsnost, modeli poslovne izvrsnosti, EFQM model izvrsnosti 2010, odrţivi razvoj, stejkholderi, ekonomija znanja.

okno za distribuciju muljne mase u clarifier-e. ... mulja se pumpa podzemnim cjevovodom i odvodi u ugušćivač mulja, tj. postojeći izgrađeni.

3 мар. 2010 г. ... SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA MOMJAN. Stranica 3 od 128 ... Pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Momjan SBR 500 ES .

1 http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene ... Zupna crkva Presvetog Trojstva, Posavski Podgajci. E/ZPP. 3 lokalni znacaj. 2.2.11.

14 мая 2018 г. ... uvida u ARKOD preglednik, podataka o ekološkoj mreži kao i mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu utvrdilo se slijedeće:.

1 янв. 2018 г. ... Zahvat koji se analizira ovim Elaboratom je sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Bratiškovački gaj',. Grad Skradin.

20 мая 2021 г. ... ZAHVAT MALA HIDROELEKTRANA ORLJAVA 7 SNAGE DO 250 kW, NA. RIJECI ORLJAVI, GRAD PLETERNICA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA. Zagreb, travanj 2021 ...

24 окт. 2019 г. ... DIONICA SNUGA-PUDARICA NA OTOKU RABU ... Grad Rab, naselje Banjol i naselje Barbat na Rabu, ... Barbat na Rabu (Slike 3.1.1-1., 3.1.1-2.).

Elaborat OPPUO SE SVETI PETAR LUDBREŠKI ... od reda modula ispred za slučaj kada je Sunce u najnižoj točki u podne (kalendarski datum 21.12.).

2/2019. Bracan Mitrović. 6.5. 6/2019. Aleksa Popović. 0. 7/2019. Jelena Krulanović. 12/2019 Jelica Vuković. 15. 17/2019 Nemanja Marović.

SUNČANA ELEKTRANA SEMELJCI SNAGE 4 MW OPĆINA SEMELJCI, ... Slika 2.1-5 Raspored elemenata SE Semeljci na HOK podlozi (Izvor: Idejno tehničko rješenje.

Najveći pritoci rijeke Save su: Kupa, Una, slivovi Lonjskog polja, Ilova, ... Posebno velike količine nanosa donose desni pritoci koji protiču brdskim i ...

4 февр. 2021 г. ... Popis vrsta i količina tvari koje ulaze i ostaju nakon ... Slika 3.3-1 Geografska raspodjela klimatskih tipova po W. Köppenu u Hrvatskoj u.

Farma za tov junadi Poljanski Lug planiranim će zahvatom rekonstrukcije i dogradnje ... Za vrijeme izvođenja radova pojaviti će se povećana emisija ispušnih ...

hidroelektrana Kučan Ludbreški, Ludbreg i Veliki Bukovec na rijeci Bednji ... te klime su topla ljeta gdje srednja temperatura najtoplijeg mjeseca.

građevini na lokaciji Strojarska bb, Sesvetski Kraljevec – ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš. NOSITELJ ZAHVATA: Gajeta d.o.o., Cankarova 6, ...

Predmet ovog elaborata zaštite okoliša je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda. Grada Grubišnog Polja na području naselja Grubišno Polje i Veliki Zdenci ...

utjecaja zahvata na okoliš - Pretovarna stanica Karlovac ... odlaganja otpada, današnje stanje odlagališta i visoke razine podzemnih voda kroz duži period.

U kvazi financijsku imovinu – nekretnine radi iznajmljivanja ili preprodaje, zlato, plemeniti metali – ne stječu se radi proizvodnih potreba,.

11 апр. 2019 г. ... Lokacija zahvata: Mlaka, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija ... Dosad najjači potres na kvarnerskom području dogodio se 1916. u zoni ...

izvoru rijeke Omble te procjena utjecaja HE Ombla (Legović, 2015.) . ... podzemlju nastaje rijeka Ombla na nadmorskoj visini od približno 60 m n.m., a da se.

16 апр. 2019 г. ... b) rijeka Bednja oko 100 m nizvodno od lokacije ispusta s vidljivom uređenom ... bi se pročišćena otpadna voda ispuštala u rijeku Bednju.

Predmet ovog elaborata zaštite okoliša je zahvat izgradnje SUNČANE ELEKTRANE BEDNJA – zapad 5 MW. Zahvat se planira na području između rijeke Bednje i ...

Lozovac, prije samog ulaza u Nacionalni park Krka. Elektrana će se graditi na pretežito poljoprivrednom zemljištu (livade i šikara) na k.č.br.

2 янв. 2010 г. ... na budućem eksploatacijskom polju Plaškarica u Općini Bosiljevo, Karlovačka županija ... kamena obavljat će se u jednoj smjeni za vrijeme.

28 дек. 2018 г. ... položen podzemno od spremnika tehničke vode do rijeke Bijele. ... Rijeka Bijela proteže se cijelom dužinom Općine Sirač, od sjevero-istoka ...

29 мая 2017 г. ... 23006386285. Ime odgovorne osobe: Sandi Chiavalon. Broj telefona: 00385 98 860 566 e-mail adresa: [email protected] ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.