odbrana diplomskog rada

PRIJAVA ZAVRŠNOG DIPLOMSKOG RADA. U skladu sa članom 20. Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu student bira temu završnog.

Sadržaj: diplomski rad podijeljen u tematske cjeline, poglavlja i potpoglavlja, koja imaju ... Moguće je podpoglavlja Cilj, zadaci i hipoteze, Metodologiju, ...

10 апр. 2018 г. ... Na osnovu Zakona o Visokom obrazovanju, Pravila fakulteta i Pravilnika o. Postdiplomskom studiju, otvaram postupak odbrane magistarskog rada ...

9 окт. 2013 г. ... Za provjeru načina pisanja riječi koristiti i pravopis [3]. Tekst pisati u „trećem licu“. Primjerice, ne pisati „algoritam sam provjerio…

Dobrovoljne geoinformacije opisuju svaku vrstu informacije koja u sadržaju ... kako su i Wikipedija i softveri otvorenog koda istaknule važnost doprinosa.

11 июл. 2014 г. ... Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima. Sadržaj i oblik parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata te način njihove ...

Diplomski rad (12 pt, Bold). Ime Prezime studenta/studentice (14 pt, Bold). Zagreb, mjesec, godina. (12 pt, Bold). Sveučilište u Zagrebu (12 pt, Bold) ...

Diplomski rad je stručni rad u kom student obrađuje neku od tema koje su vezane za oblasti izučavanja na fakultetu, pri tom pripremajući biznis plan, ...

19 янв. 2014 г. ... (Preglednik geopodataka). Arhiva ortofoto karti Praga. 3D model grada. -. -. -. Katastar. Digitalni katastarski plan: Katastarke općine,.

Slivovi & HE. • Cetina: • Obuhvaća i dio BiH. • Dosta vode. • Slivno područje 4000 km2. • HE Zakučac, 486 MW. • HE Orlovac, 237 MW. • HE Peruća, 60 MW.

Hidrološki ciklus (Slika 2.1.) je kruženje vode kroz atmosferu i na Zemljinoj površini. To je slijed prelaženja vode iz atmosfere na Zemlju te njeno ...

Slike koje prikazuju rezultate simulacije i eksperimenta neophodno je komentirati. Opis rada sklopovlja treba biti cjelovit i detaljan.

Diplomski rad treba sadržavati: 1.1. Naslovnica diplomskog rada ureñena prema predlošku navedenom na kraju Uputa. 1.2. Obrazac III - Imenovanje Povjerenstva ...

Uvjeti za prijavu obrane diplomskog rada su sljedeći: Položeni svi ispiti i stečeno min. 280 ECTS. Imenovan mentor i prihvaćena tema diplomskog rada.

Израдом дипломског рада студент се шире и дубље упознаје с одређеном тематиком наставног ... ПРОЦЕДУРЕ ПРИЈАВА, ИЗРАДА И ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА.

STUDIJU POSLOVNE EKONOMIJE (smjer MENADŽERSKA INFORMATIKA) akademska godina 2009/2010. Kao „operativna“ nadopuna PRAVILNIKA O IZRADI PISANIH RADOVA NA ...

5 нояб. 2020 г. ... ZORAN MILAŠINOVIĆ. 2. ANAMARIJA ARAPOVIĆ. 477/D. Hidrotehnika i okolišno inž. 254,1. IVANA DOMLJAN (1). MIRNA RAIČ. ZORAN MILAŠINOVIĆ.

Prijave diplomskog rada se primaju do 10-tog u mjesecu kako bi se obrana diplomskog rada održala od 20. do kraja mjeseca Rokovi za prijavu iznimno se ...

Procedura javne odbrane diplomskog rada obuhvata: 1) Čitanje odluke o pravno-stečenim uslovima za odbranu diplomskog rada. 2) Čitanje radografije kandidata.

rada je opisano“, „kroz empirijski dio rada je istraženo“. □ U dijelu o izvorima i metodama prikupljanja podataka potrebno je navesti vrste izvora koji su ...

pohađa na III odnosno IV godini studija (za seminarski rad), ... studenti i nastavno osoblje Fakulteta imaju osiguran pristup ovim online bazama i.

(3) Na sredini naslovnice treba pisati centrirano i velikim slovima naslov zavrSnog rada a ispod nlega "ZcLurSni rad". (a) Pri dnu stranlce s lijeve strane ...

Korice diplomskog rada trebaju biti identične kao i naslovna stranica koja treba izgledati ... Milanović i Vuleta (2005) pokazuju da ….. Pokazalo se da…

Sposobnost za samostalno istraživanje i rješavanje složenijih praktičnih problema ... diplomski rad članovima Povjerenstva putem e-mail poruke sa.

Pravilnikom o provjeri autentičnosti završnog i diplomskog rada (dalje: Pravilnik) uređuje se način provjere izvornosti navedenih radova na preddiplomskim i ...

redni brojevi početnih stranica svih dijelova rada. Za stručne radove manjeg obima kao što su seminarski i diplomski radovi,.

Za stručne radove manjeg obima, kao što je diplomski rad, sadržaj ne treba da ... udžbenika časopisa, studije, interneta, ili pak privatne poruke, uvijek se.

Тему дипломског рада студент бира са листе понуђених тема, односно оквирних ... се стара да одбрана има ток одређен Протоколом одбране дипломског рада.

Prikaz slučaja ima sljedeće obavezne dijelove (redoslijedom kako je navedeno): ... Na stranici sažetka na engleskom jeziku, a prije samog sažetka, navodi se ...

Postupak obrane traje do 60 min. Mentor se osim na zapisnik mora potpisati u indeks (ako postoji) i unijeti ocjenu kao i na obrazac Potvrda o izvršenim ...

Naputak za tehničko oblikovanje i izradu diplomskog rada na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2. Ovim naputkom se određuje način tehničkog ...

Referada za studentska pitanja dostavlja Financijskoj službi obrazac Prilog 6 na ovjeru, a na osnovu službene evidencije studenata vrši provjeru i potvrdu.

diplomskog rada, strukturu rada, redoslijed uvezivanja stranica. Također su date upute o stilovima i formatiranju sadržaja rada, kao i postupak obrane.

13 февр. 2019 г. ... Ena Begović. Odgovorno roditeljstvo iz perspektive roditelja učenika osnovne škole. Prof.dr.sc. Jasminka. Zloković.

5.3 Želja kandidata za izradu diplomskog rada . ... rada. - Uputstvo za izradu. 5.6 Definisanje teme i okvirnog programa rada. Kandidat. 4. - NNV Fakulteta.

30 июн. 2020 г. ... korigirati ili naslov diplomskog rada ili naslov 4.-tog poglavlja. 2. 0067471081. Procjena troškova i učinaka gospodarskih.

Upute za oblikovanje nacrta. Nacrt istraživanja koje student predlaže svom mentoru treba sadržavati ove elemente: • Kratak uvod. • Cilj istraživanja.

u slučaju potresa za Grad Zagreb. Sažetak: U cilju unapređenja rada operativnih snaga u hitnim situacijama na području Grada Zagreba, pokrenut je niz ...

Zagreb: Arhiv RGN fakulteta. (neobjavljeno) www izvori: PREZIME, INICIJALI AUTORA (ako su poznati). Datum/ godina nastanka dokumenta (ako se može odrediti i ...

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ... Za dodatne upute obratiti se zaposlenicama Knjižnice PTF-a ili nastavnom kadru Katedre za kemiju i.

25 янв. 2021 г. ... JMBAG. Ime. Prezime izv.prof.dr.sc. Nataša. Lah prof.dr.sc. Marijan. Bradanović. 3 Fućak. Laura. 0009077328 prof.dr.sc. Marina. Vicelja-.

jednopredmetnog i dvopredmetnog diplomskog studija povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

25 нояб. 2021 г. ... Statuta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i u vezi s ... Obrane diplomskih radova na diplomskom studiju Politologija ...

Diplomski rad treba imati 50 do 60 stranica s tablicama i grafiĉkim prikazima. ... Kako je pokazano u većem broju istraţivanja odnosa petfaktorskih ...

1 мар. 2021 г. ... AAIEDU imenom bez nastavka "@ufzg.hr". 2. Detaljne informacije o prijavi obrane završnog/diplomskog rada student/ice i popratne.

Izradom i obranom diplomskog rada završava diplomski studij na Pravnom fakultetu. Sveuĉilišta u Mostaru. Njemu moţe pristupiti samo student koji je uspješno ...

Kako treba da izgleda i šta treba da sadrţi diplomski rad? Korice završnog rada sadrţe ... Primjer: In den Arbeiten von Nord (1988) und Kadrić et al.

E-mail: Zagreb,. ZAHTJEV MENTORU za dodjelu teme diplomskog rada. Molim da prihvati mentorstvo za izradu diplomskog rada iz tematskog područja.

17 дек. 2018 г. ... Student diplomskog studija obvezan je izraditi diplomski rad i poloziti diplomski is pit. Diplomski rad po svojoj slozenosti i opsegu mora ...

Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu, (2) Upute za izradu studentskih pisanih radova Pravnog fakulteta Sveuĉilišta u ...

teme na ISVU-u također se objavljuju putem sustava Merlin i nalaze se u prilogu ovih Uputa. (Prilog 2). ... http://www.fpz.unizg.hr/index.asp?izbID=32.

Uspješna prezentacija je rezultat dobre pripreme, vježbe i iskustva osobe koja je pripremila i iznosi prezentaciju. • Sadržaj prezentacije potrebno je ...

katalog sudske prakse Sudačke mreže (http://www.sudacka-mreza.hr/). Dodatne informacije o mogućnostima pretraživanja sudske prakse dostupni su na službenim ...

Odjel za povijest ... Vijeće Odjela za povijest Hrvatskih studija imenuje mentora koji mora izraziti ... HERODOT, Povijest, Zagreb: Matica hrvatska 2000.

Obrana diplomskog rada na daljinu. Mentor. - nakon što je utvrdio da diplomski rad zadovoljava svojom kvalitetom i opsegom, upućuje studenta na pokretanje ...

Plan nemačke komande za zauzimanje Staljingrada koncentričnim udarima ... Situacija kod Staljingrada 13. septembra ... uslova u kojima se bitka odvijala.

Protivavionska artiljerija (Fla. Art.) kopnene vojske for- mira se u divizijske divizione lake protivavionske artiljerije.

ODBRANA. U RUKOMETU prof.dr. Rasim Lakota. Page 2. Faktori koji utiču koja će se odbrana igrati (primjeniti), ... napadač dolazi do odbranbenog igrača, ili.

Narodna Odbrana Izdanje Stredisnog Odbora Narodne Odbrane (Belgrade, 1911). The annexation [of Bosnia and Herzegovina] was only one of the blows which the ...

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ОДБРАНА ... ODBRANA. CONTEMPORARY. MACEDONIAN. DEFENCE. ISSN 1409-8199 ... http://www.morm.gov.mk/sovremena-makedonska-odbrana/.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.