paragraf

10) likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju; ... 2) odluka o imenovanju zastupnika ogranka, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika domaćeg ...

Nistatin, suspenzija za kožu. Mast za oči oksitetraciklin hidrohlorid, kapi za oči 0,5%. Paracetemol i kofein, oralni prašak hidrohlorid, kapi za oči 10%.

elektronskom zbirkom dokumenata Paragraf Lex i osnovna uputstva za rad nalaze ... Propisi, službena mišljenja, sudska praksa, stručni komentari i pitanja i ...

zakona sa novim ZPP-om. Član 46. Za suđenje u sporovima zbog povrede prava ličnosti, pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem područ-.

Visoki savet sudstva (u daljem tekstu: Savet) oglašava izbor sudija u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u ... obavlja razgovor sa kandidatima i.

Ovaj pravilnik primenjuje se na projektovanje, odnosno izradu tehničke ... Visina zaštitne ograde na stepeništima i otvorenim prostorima u stanu i zgradi ...

inostranstvu, kao i vozača motornih vozila registrovanih u Republici Srbiji ... 6) vozilima specijalizovanim za prevoz oštećenih vozila, a koja se kreću u ...

Obuhvata i prateće uslužne delatnosti u poljoprivredi, kao i lov, ... pranje veša, mašina za pranje sudova, usisivača, aparata za čišćenje poda, aparata za ...

ZAKON. O VETERINARSTVU. ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, ... Zarazne bolesti životinja, u smislu ovog zakona, smatraju se bolesti koje su određene ...

ZAKON. O TURIZMU. ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019). I OSNOVNE ODREDBE ... 16) prodaja turističkog putovanja i drugih usluga u turizmu podrazumeva neposrednu ...

ZAKON. O TELEKOMUNIKACIJAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 44/2003, 36/2006, 50/2009 - odluka US i 44/2010 - dr. zakon). Čl. 1-5*. (Prestalo da važi).

Član 46. Dnevnik putovanja za godišnju CEMT dozvolu je knjiga zelene boje sa 50 jedinstveno numerisanih samokopirajućih listova i.

π - mehanički koeficijent armiranja; ... Ako su procenti armiranja osetni, vodi se računa i o uticaju armature pri ... V PRAVILA ZA ARMIRANJE.

O TRGOVINI. ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način za obavljanje trgovine na ...

Na osnovu naloga za službeno putovanje u zemlji, državnom službeniku i ... od tri dana od datuma koji je naveden u nalogu za službeno putovanje, državni.

(1) Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. ... o zajedničkom vršenju roditeljskog prava jeste i sporazum o tome šta će se smatrati.

Aneks 11). Glava 1. OSNOVNE ODREDBE. Predmet ugovora. Član 1. Predmet ugovora je utvrđivanje prava i obaveza OFPS i PI u vezi naplate jedinstvene naknade od ...

Poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da ... U slučaju promene stanara, odnosno broja stanara, upravnik je dužan da spisak iz ...

proizvoda od mesa (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv ... 39) salamura jeste vodeni rastvor soli za salamurenje, ...

II PRAVA I OBAVEZE STANARA. Član 5. O kućnom redu u zgradi staraju se stanari i organi stambene zajednice: skupština i upravnik.

odgovornost advokata i advokatskih pripravnika i organizacija i rad ... 3) organizovanjem advokata u Advokatsku komoru Srbije i advokatske komore u njenom ...

površina preseka jedne šipke glavne uzdužne armature. Alh. - koeficijent upijanja vode ... GA - glatka armatura od mekog betonskog čelika. GB - gasbeton.

1) su podneli zahtev za dobijanje azila ili kojima je u Republici Srbiji odobren ... za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, stranci koji imaju.

Kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnik o radu i ugovor o radu moraju biti u saglasnosti sa zakonom, a kod poslodavca iz.

državnom organu i druga primanja, način ostvarivanja prava i visina naknade ... pravo na otpremninu pri odlasku u penziju - izabrana i postavljena lica u ...

krivične sankcije u skraćenom krivičnom postupku; ... 35) "krivični zakon" je Krivični zakonik i drugi zakon Republike Srbije u kojem su sadržane ...

Deratizacija obuhvata sistematsko uništavanje pacova i miševa (u daljem tekstu: deratizacija), a dezinsekcija uništavanje štetnih insekata (buba-švabe, ...

1) sistem odbrane Republike Srbije je deo sistema nacionalne bezbednosti koji predstavlja jedinstvenu, ... radom vojnih škola u skladu s posebnim zakonom;.

Obaveza Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva pravde da provere nacrt kadrovskog plana određenih organa. Član 8. Služba za upravljanje kadrovima ...

Na učinioca prekršaja primenjuje se zakon, odnosno propis koji je važio u vreme ... Član 7. Odredbe o prekršajima važe na teritoriji Republike Srbije kad su ...

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, ...

1 янв. 2019 г. ... Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, ... Gedža. 90212. Orahovac. 908932. Goračevo. 90212. Orahovac.

1) komplet za pružanje prve pomoći, koji sadrži: individualni prvi zavoj sa jednim jastučetom 12 cm x 10 cm (1 kom.); kaliko zavoj - utkani rub 8 cm x 5 m ...

namene, prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda (u delu koji se odnosi na crpljenje, odvoz i tretiranje fekalija.

Paragraf. Pengertian Paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama.

Načela stečaja. Načelo zaštite stečajnih poverilaca. Član 3. Stečaj omogućava kolektivno i srazmerno namirenje stečajnih poverilaca, u skladu sa ovim ...

Pretprostor iz stava 2. ovog člana mora imati sistem za prirodnu ili veštačku ... i gornjih etaža liftom mora se obezbediti provetravani predprostor.

ZAKON. O SUDIJAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, ... Sudija sudi i presuđuje na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata, ...

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje: ... 12) zagušena infrastruktura je deo javne železničke infrastrukture za koji se potražnja ...

evidenciona prijava), postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV, oblik i sadržina poreske prijave poreza.

Izuzetno od odredaba člana 2. ovog pravilnika, zahtev za izdavanje vozačke dozvole nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole, kao i zahtev za ...

zemljospoj na vodu van postrojenja, a za proračun je merodavan zemljospoj koji daje veće napone uzemljenja;. 35) očekivane vrednosti struje kvara su struje ...

Isprava o zdravstvenom osiguranju je zdravstvena knjižica kojom se dokazuje svojstvo osiguranog lica. Posebna isprava za korišćenje zdravstvene zaštite u ...

Član 3. Policija, u smislu ovog zakona, predstavlja organizovan način obavljanja zakonom uređenih poslova, koju čine policijski.

komisione robe, Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica, Dnevni izveštaj isplaćene i.

1) u I grupu - polufabrikati s visokom sadržinom zlata i metala platinske grupe;. 2) u II grupu - polufabrikati od platine i zlata, za metalnu keramiku;.

stepen (ugaoni) ... Temperaturni interval ili razlika temperatura može se izraziti u kelvinima ili stepenima Celzijusa. 2.2. Izvedene SI jedinice ...

Maka dari itu sebelum membuat paragraf, penulis harus menentukan gagasan utama terlebih dahulu. Kalimat utama merupakan sebuah kalima yang di dalamnya terdapat ...

jedinice lokalne samouprave u kojoj ostvaruje izborno pravo. Za odbornika, može biti izabran punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ...

postupka izvoznog carinjenja po više deklaracija C2 i C3 ................ ... Postupak carinskog skladištenja - prodaja robe koja je vlasništvo stranog lica.

nepravilan ili da postoji bilo kakav nedozvoljen uticaj na njegov tok i ishod. Čl. 8a-8v*** ... Sedište Vrhovnog kasacionog suda je u Beogradu.

Strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje lična radna dozvola izdaje se na period dok traje lična karta za strance. Izbeglici lična radna dozvola ...

Član 2. Inspekcijski nadzor je posao državne uprave čija sadržina i pojam su utvrđeni zakonom kojim se uređuje rad državne uprave,.

dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaključi ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju iz svojih sredstava ili na teret.

Posebni protokol je obavezujući za sve policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (u daljem tekstu: ovlašćena službena lica).

O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021). Deo prvi.

vorena putem ugovora o asignaciji mora imati dopušten osnov2). Ugovor o asignaciji je konsensualan ugovor, sa tim što izuzetak predstavljaju uput u obliku ...

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji primenjuju se i na ugovore o isporuci robe koja je predmet ...

Paragraf Lex d.o.o. ne odgovara za legalnost, stabilnost i ažurnost Vašeg operativnog sistema i hardvera. Za pomoć prilikom instalacije, obratite se našoj ...

22) domaća platna transakcija označava platnu transakciju kod koje platiočev ... plaćanja omogućava izvršavanje platnih transakcija koje inicira platilac ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.