pravni slovar

Pravni terminološki slovar. Založba ZRC, Inštitut za slovenski jezik Frana. Ramovša, Ljubljana 2018, 418 strani. Med slovenskimi pregovori je kar pogosto ...

Pravni terminološki slovar. Glavni uredniki. Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar,. Mateja Jemec Tomazin, Aleš Novak, Luka Tičar,. Mojca Žagar Karer.

Marko Petrak, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Repub like Hrvatske 14, 10 000 Zagreb; [email protected];.

25 сент. 2018 г. ... se tumači njeno značenje, onda, ukoliko taj pravni akt sadrži preambulu, i sama preambula biva obuhvaćena pomenutim postupkom primene i ...

A TEMPO v prvotnem tempu ATTACCA nadaljevanje brez premora, AUGMENTACIJA ... MAESTOSO veličastno MAGGIORE oznaka za odsek skladbe v durovi tonaliteti (po ...

a, ab (z abl.) od accipio 3 accepi, acceptum sprejmem accuso 1 obtožujem acer,acris,acre oster, bister acies,-ei f. ostrina, bojna vrsta acutus 3 oster.

SLOVAR. Sestavil M. M. Hostnik. V GORICI, 1897. ... Pričujoča slovar in slovnica zaključata v sebi le ono, ... Slov-nemški Slovar M. Meteršnika.

nemško-slovenski slovar, ki ga je pripravil ... slovenskih in slovensko-nemških slovarjev: ... Slovenski pravni leksikon z nemškimi in ita-.

slovarja, iskanje besed glede na razli~na pomenska razmerja, iskanje asociacij, rim, razlaga pomena besed, samostojno izdelovanje slovarja.

Slovensko - italijanski slovar /. Dizionario sloveno - italiano. Italijansko - slovenski slovar /. Dizionario italiano - sloveno ...

Slovanski jeziki in jezikovni viri zanje. ▫ Jezikovni viri za slovenski jezik ... 1970–1991. 2. Slovenski pravopis,. Slovar (SPS) 2001. KORPUSI?

Slovensko-latinski slovar: po Matija Kastelic - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum, 1680-1 7101. Jože Stabej; (prevod uvodnih latinskih besedil ...

IMENOVALNIK: emojiji. RODILNIK: emojijev. DAJALNIK: emojijem. TOŽILNIK: emojije. MESTNIK: pri emojijih. ORODNIK: z emojiji.

сти, транспорта, сельского хозяйства, политическая география, демогеография, геоурбанистика, география культуры, теория и методология науки и др. (всего.

nastavku; fleksarica, kotni brusilnik ... nastavku; fleksarica, kotna brusilka ... fléksarica [fléksarica] samostalnik ženskega spola ( ).

Eksonim je zemljepisno ime v določenem jeziku za geografski pojav zunaj območja, ... sladkovodnih jezer (na primer Čadsko jezero, Kamsko zajezitveno jezero, ...

bi med več uporabljanimi prevedenimi izrazi izbrali najprimernejšega in našli ... izrazih smo večkrat zapisali kratico za Slovenski medicinski slovar.

«On-line encyclopedia Wikipedia» [49], on-line service of the well-known American publisher of encyclopedic dictionaries Merriam-Webster [21], ...

alunít -a m bel trigonalni mineral, kalijev alu- ... ántipertít -a m natrijev glinenec, s katerim se ... aventurínski glinénec -ega -nca m albit, oli-.

korpus, sloven{~ina, tematsko modeliranje, besedne skice, slovar. The hundred million word corpus Kres was compiled in order to support the Gigafida.

Slovensko-makedonski in Makedonsko-slovenski slovar iz leta 2012). Vsak od omenjenih slovarjev ima svojo pomanjkljivost, ... kolo, do žage. Uporaba: nar.

Commons 2.5, ki ob priznavanju avtorstva dopušča nekomer- ... posebnih igel v akupunkturne točke ang.: acupuncture ... accessory to a medical device.

smola ž viskozni, lepljivi, brezbarvni do rjavo obarvani izcedek ... tla s mn., lateritna tropska tla s tankimi humusnimi horizonti/0027/ in.

Slovenski medicinski slovar in Terminološki slovar zdravstvene informatike ... Izrazi, ki so vključeni v slovar, so bili izbrani iz obstoječih zakonskih ter.

žnega jezika, tudi tujke,1 če le niso ozko strokovne ali preveč papirnate. ... Slovar vsebuje etimološke razlage mnogih tujk, mladih izposojenk in ...

пишуваат или изговараат исто, а имаат во македонскиот јазик сосема различно ... Čeprav naj bi v teoriji slovenski pravopis bil morfološki, pa Drago Unuk v.

менной науки о культуре, связанных с объемным познанием школы как куль- турной целостности. ... Опѐрся на ногу,. "Я понял, — бормотал мудрец-.

V prispevku v obliki primerjalnega narečnega slovarja predstavljamo besed- je s tematiko vrt in sadovnjak. Primerjava je narejena na vzorcu izbranih go-.

slovarsko je zaobjeta vsa bazična glagolska vezljivost (ne pa tudi enake ... biblio(grafija), biol(ogija), bot(anika), čeb(elarstvo), ekon(omija),.

2. pogosto v zvezi s kr{~anski povezanost ljudi z Bogom in med seboj; (kr{~ansko) ... 10 Nives Opa~i}, 2004: Jezikomjer – vodi~ za izbjegavanje naj~e{}ih ...

Svet skozi to knjigo je izredno pester in barvit - tako kot romski jezik. Ilustracije za slovar so dlje časa nastajale na pravljično-ustvarjalnih delavnicah ...

filozofije in religije, ki so v zadnjih desetletjih vzbudila zani- manje tudi pri nas. ... v stari Indiji; imajo ga za začetnika *Cittamatre. āsana [skrt.]: ...

fleksarica ž( ) kotna brusilka ž/kov. fleksati ( ) brusiti /kov. fleksšajba ž( ) brusna plošča ž /kov. fleten (flätig) ljubek, prijeten.

Slovar izrazja iz strojništva – 4132 pojmov. 3D- scanning tridimenzionalno skeniranje. A. A abate v(T) zmanjšati, znižati, oblažiti abatement n.

os basioccipitale – baziokcipitalna kost, osnovna zatilnica ... vertebrae thoracicae, lumbicales sacrales et caudales – torakalna, lumbalna, sakralna in.

pravni akt ≠ pravna norma ... npr. ustav, zakon, uredba, presuda, upravni akt. ... pr. akt se materijalizira u fizičkim ili psihičkim.

Pravni akt = Pravna norma? • Što još pravni akt obuhvaća osim pravne norme? ✓ materijalne radnje. ✓ činjenice važne za pravo (tužba, žalba, predstavka,.

žalba protiv presude; ... bitne povrede odredaba parničnog postupka (procesne povrede); ... o Presuda na osnovu priznanja i presuda na osnovu.

funkcionisanju. Evropske unije. Ugovor o osnivanju. Evropske zajednice za atomsku energiju. Ugovor iz Mastrihta. Osnivački ugovori. Izmena i dopuna Ugovora ...

PRAVNI FAKULTET. NASTAVNI PLAN I PROGRAM. Studijski program „Forenzika“. TROGODIŠNJI PROGRAM (6-to semestralni). Zvanje: „Diplomirani pravnik forenzike ...

8 мая 2007 г. ... mogućoj legalizaciji eutanazije, pravu na dostojanstvenu smrt, ... 27Valentin Pozalić, Eutanazija pred zakonom, Pregledni članak 3/98.

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet ... istraživačkog rada - eseja, u okviru nastavnog predmeta Rimsko pravo II imaju ... Rim u doba kraljeva (753. pr.

subjekti ulaze u odnos koji nije reguliran pravnim normama (npr. kada netko iz sažaljenja nekoga uzdržava, a da na to nije pravno obvezan).

① Nacionalni naziv i njegov prijevod na engleski ili francuski, ako postoji. ② NGO = nevladina organizacija; ispuniti ako ste označili NPO.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКО£ ... fakulteta u Pri{tini, Univerzitetski savet Univerziteta u Beogradu obrazovao.

da se akt donese. ▻Postupak donošenja – skup radnji u donošenju ... Pravni akt. ▻ Pravni akt ... ▻Specifično značenje – pisani oblik ili tekst u.

disertacije kandidata Cice Nenada, MA pod nazivom ,,Kontumacija u parnitnom postupkui sa lzvje5tajem o ocjeni podobnosti teme doktorske disertacije i ...

810.479. Др Васе Савића 5, Зрењанин. 5.600.000. Петефијева 4, Зрењанин. 352.000. Дом здравља Ада. Дом здравља Кањижа. Дом здравља Нови Кнежевац. 150.000.

MBO-Ä 1997 in der Fassung der Beschlüsse des 114. Deu- ... ma kao način da se ima veća kontrola nad lečenjem: da se preskoči lista čekanja,.

prof.dr.sc. Tomislav Borić tomislav.boric@uni-graz-at. 2. prof.dr.sc. Dijana Jakovac-Lozić [email protected]. 3. prof.dr.sc. Eduard Kunštek.

mogu zahtijevati ponovno ure|enje ugovornih obveza ili ... nekretnina, propast ili zna~ajnije o{te}enje te ... fi~nog definiranja prebivali{ta u zakono-.

NORMATIVNI PRAVNI AKT definicija: - nosilec pravnih sprememb, ki se nanašajo na nastajanje, spreminjanje in razveljavljanje.

Kšu°ne re°i: novac, funkcije novca, pravne osobine novca. 1. Funkcije novca. Ekonomska teorija se vrlo mnogo bavila novcem i funkcijama novca. Bar na-.

Suverenost drzavne vlasti. 4. Oblici drzave. 5. Oblici politickog pokreta. 6. Oblici drzavnog uredjenja. 7. Drzavna organizacija. 8. Vrste drzavnog organa.

jugoslovenskih ratnih zarobljenika u logoru Osnabrik u Nemačkoj za vreme. Drugog svetskog rata 1941-1945. godine. Osnabrik je bio oficirski logor.

Zdravko Grebo, Pravni fakultet, Sarajevo. Izdavači: IKD University Press. Magistrat izdanja, Sarajevo ... Moć, kalkulacije i vlastiti interes roditelji.

revizija protiv presude. ▫ revizija protiv rešenja. ▫ vanredna revizija. ▫ predlog za ponavljanje postupka. ▫ zahtev za zaštitu zakonitosti.

Nastavni plan i program dodiplomskog studija Pravnog fakulteta u Sarajevu ... monetarnom sistemu, banke, osiguravajuća društva i mikrokreditne organizacije,.

① Osoba javnog prava koja ima PRAVNU OSOBNOST, što znači javni subjekt koji se može zastupati i djelovati u vlastito ime ... Taj se pravni status potvrđuje.

Proaktivan pristup. - Predavač je savršeno pripremljen, puno primjera, sve pohvale. - Izvrsno. - Predavanje je zanimljivo, interaktivno, a predavač je ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.