slabe osebnostne lastnosti

V diplomski nalogi obravnavamo osebnostne lastnosti ljudi in njihovo uspešnost pri delu. Opišemo ljudi z različnimi temperamenti, značaji, konstitucijo in ...

Ključne besede: zadovoljstvo potrošnikov, doživljanje in izražanje nezadovoljstva, osebnostne dimenzije, teorija Velikih pet.

Osebnostne lastnosti vojaških vodij sicer niso tipičen predmet proučevanja ... osebnostne lastnosti, ki so potrebne za uspešno vodenje za vse vojaške vodje ...

velikih petih faktorjev osebnosti BFI ter preko prirejenega vprašalnika velikih pet BFI ocenili osebnostne lastnosti svojih.

Osebnostne lastnosti in njihova percepcija v povezavi s partnerskim zadovoljstvom. Personality preferences and their perception in relation to partner ...

Instalacije slabe struje generalno se dijele na: □ telekomunikacione instalacije i. □ signalne instalacije. Kod električnih instalacija slabe struje ...

Poyntingov žiarivý vektor. Pomocou Maxwellových rovníc odvodil. Poynting výraz vyjadrujúci smer a hustotu prúdenia energie v elektro.

4 Tudi avtorici Daly se zdaj očitata izključenost nebele ženske perspektive (predvsem črnih žensk), mizandrija in transfobija,.

Graf 5: Ali je vaša mačka že imela mladiče? ... Graf 9: Ali je vaš/a maček/mačka kastriran/sterilizirana? ... pisana tigrasta želvovinasta ni odgovoril ...

posameznikov želi spremeniti nekatere svoje osebnostne lastnosti ter da jih v razmeroma kratkem času dejansko lahko namerno.

1 Opredelitev in klasifikacija osebnostnih motenj ... priročnik – DSM in Mednarodna klasifikacija bolezni – MKB)1. Če- prav avtor v svojem delu skladno z ...

zraka ali oddaja vodo v okolje, ki je bolj suho. To lastnost imenujemo higroskopnost. Med oddajanjem proste in vezane vode se spreminjajo lastnosti lesa.

mitohondrijska DNA (mtDNA) – 16,6 kb. • 2-10 kopij genoma / mth. • zunajjedrna DNA; avtonomen genetski sistem. • samoreplikacijski sistem, ki se tudi ...

V kippov aparat vložimo nekaj kristalčkov apnenca (CaCO3), zapremo stišček in a spustimo v klorovodikovo kislino. Poteče sledeča reakcija:.

Naloga: primerjaj definicijo surjektivnost z zahtevo, da mora biti celovito prirejanje, ki določa preslikavo. Definicija: Preslikava f : A ! B je.

(π... osmotski tlak; π = ρ g h). Raztopina snovi s koncentracijo 1 mol / l: ... tlak na raztopino mora biti vecji od osmotskega tlaka raztopine !! KOLOIDI.

4 апр. 2011 г. ... Magnetna susceptibilnost. Magnetno susceptibilnost bomo določili z Evansovo tehtnico. Snov napolnimo v stekleno cevko in.

Lastnosti idealnega obnašanja sta: Med mešanjem se toplota ne sprošča in ne porablja. Δ H mix. = 0. Velja Raoultov zakon: a i j = x i j. i prvina.

Ko te odmrejo nastaja organska snov, ki daje prsti rodovitnost, zato se lahko naselijo že zahtevnejše rastline. Tako dobimo prst, preperino. Kamnino.

kokosova mast. 4. 6. Razlaga rezultatov: A) Topnost maščob v različno polarnih topilih: Opazimo, da se z vodo mešata samo dietileter in propanon.

5 апр. 2020 г. ... SNOVI. IN. NJIHOVE LASTNOSTI. SNOVI. Iz katerih snovi so predmeti? /zapis v zvezek/. V svojem domačem okolju poišči različne predmete in ...

Kompatibilnost vedno izražamo glede na mineral in kemijsko sestavo taline. Prvina je lahko v bazični talini inkompatibilna in v granitni kompatibilna.

cerevisiae/ alkoholna fermentacija/ mlečnokislinske bakterije/ jabolčno- mlečnokislinska fermentacija/ fizikalnokemijske lastnosti/ kemijska sestava/ ...

Pred odločitvijo za simptomatsko zdravljenje z benzodiazepini je treba ugotoviti vzrok nespečnosti. ... Vrsta ovojnine in vsebina.

Permeabilnost magnetnih materialov. Absolutna permeabilnost. µ = B. H. Ponazarja prirastek gostote magnetnega pretoka z jakostjo.

natrijev in magnezijev karbonat ter razli~ni kovinski oksidi. Taljenje poteka pri visokih ... Talila zajemajo boraks, natrijev karbonat, kriolit in.

religiozni ali verski ep – Dante: Božanska komedija ... PRIMERJAVA TRAGEDIJE IN KOMEDIJE ... SPLOŠNE LASTNOSTI KOMEDIJE, VRSTE KOMEDIJE, VRSTE KOMIKE OB.

halucinacije, čeprav je bilo leta 2008 dokazano, da tako v tako majhnih ... Ekstrakt kleka (ki vsebuje tujon) naj bi vzpodbujal imunski sistem.

nas sredstvo može izdati ako se njime ne služimo razborito: daska može biti ... S Havajev, kjer je v 18. st. surfanje prvi opisal James Cook, se je po l.

Vsebnost vanadija in žvepla v nafti iz različnih nahajališč ... Zemeljski plin je na izstopu iz vrtine zmes parafinskih ogljikovodikov z največjim.

IONSKI KRISTALI. Nastanejo ko se snov poveže z ionskimi vezmi. (Ionska vez – močan privlak med kovinskimi kationi in nekovinskimi anioni).

po metodi glavne osi, angl. major axis regression; regresija po metodi glavnih komponent, angl. principal component regression; in metoda pravokotne ...

pojmovanje obstoja in zgradbe slovarskega pomena: Slovarski pomen je vsebinska las- tnost jezikovnega znaka, tj. temeljne poimenovalne enote slovarja ...

5.2 Magnetni moment. Za boljše razumevanje magnetnih lastnosti snovi je treba poznati magnetne lastnosti atomov. Poznamo dva vzroka, ki določata magnetne ...

Karbonilna skupina œ C atom, vezan na O atom z dvojno vezjo ... katerem je ena CH2 skupina nadomełčena ... Vsaj ena alkilna skupina je metil, ostale so.

kutina. ◦ nešplja. 2. KOŠČIČARJI: imajo koščico. ◦ sliva. ◦ breskev. ◦ marelica. ◦ češnja. ◦ višnja. ◦ sliva in češplja. 3. LUPINARJI: imajo lupino.

tvorbene teorije na Slovenskem, izhajajo iz sinhronega pristopa k besedotvorni obravnavi in poudarjajo strukturni pomen. Temu sledi tudi pričujoča besedo-.

razlikovale kot krvavice, izdelane v industrijskih in obrtnih delavnicah. Glede na pokrajinski izvor razlikujemo tri tipe krvavic, katerih senzorične ...

Ta izdelek je razvit kot igra za prosti čas za osebno uporabo. VARNOSTNI NAPOTKI. • POZOR! Ves ovojni material in pritrditveni material nista sestavni del ...

Vse vrste gradiva na papirju imajo težnjo, da se razkrojijo zaradi osnovnih lastnosti ... kartona. 9.4 % druge vrste papirja nad 150 g/m. 9.8 % embalažni.

-odvod funkcije ene spremenljivke y=f(x) je nova funkcija spremenljivke x. -geometrijski pomen ... Ostanek vrste. Razvoj sinusa in kosinusa po potencah x.

15 февр. 2021 г. ... veliki in zmogljivi sateliti, nameščeni v geostacionarni. Prejet 7. januar, 2021 ... opazovalca, ki ima geostacionarni satelit v nadglavišču.

za ovne jezersko-solčavske, oplemenjene jezersko-solčavske, texel pasme, pasme ... Jezersko-solčavska ovca je velika pasma ovc, saj ovce dosežejo višino ...

dovajati vodikov sulfid. Precedite skozi fin filter papir, operite z mrzlo vodo, nasičeno z vodikovim sulfidom. Filtrat zavrite, nato pa, če je treba, ...

24 авг. 2018 г. ... Tip vode. SEC (µS/cm). Deionizirana voda. < 1. Deževnica. 20 - 40. Neonesnažena površinska voda. 30 - 400. Iztok iz čistilne naprave.

Na šestih izbranih lesnih vrstah (smreka, jesen, bukev, oreh in češnja) smo ... smreka – 976 minut, najdlje pa je potreboval hrast – 3485 minut (slike 10 do.

Carnotov krožni proces. Carnotiziran krožni proces a izobaren dovod toplote. B→ izentropna ekspanzija. 7 izobaren odvod toplote. 8→ izentropna kompresija ...

Poroznost keramike je posledica ujetega zraka pri njeni izdelavi in mo~no vpliva na mehanske lastnosti materiala: elasti~ni modul, trdnost, trdoto in druge.

Sladkorna bolezen tipa 1. • Sladkorna bolezen tipa 2 – odpoved peroralne terapije. • Sladkorna bolezen med nosečnostjo, če za dobro urejenost.

Kljućne besede: tkanina, vezava keper, vezava atlas, fizikalne lastnoV sti, natezne lastnosti tkanin with the same yarn in the warp and weft 17 ×.

V diplomskem delu smo ugotavljali vpliv dodatka višjih alkoholov in plodov na tehnološke ... Oksidacija acetaldehida se lahko kaže v malih količinah ocetne.

agregatno stanje trdno (Hg tekoče) vsa tri stanja tališče, vrelišče visoko nizko videz kovinski sijaj (sčasoma izgine) nimajo sijaja (izjema jod in grafit).

16 июн. 2016 г. ... Hrast cer (Quercus cerris) je naravno razširjen v južni in jugovzhodni Evropi ter v Mali Aziji in Siriji. V zahodnem Sredozemlju samoniklo ...

nasičene pare in lahko obstaja samo pri točno določenih pogojih, imenovanih stanje nasičenja. Tlak in temperatura sta v tem področju medsebojno odvisna in ...

Krompir: izvor in nekatere morfološke lastnosti preskušanih sort. Potato: origin and some morphological characteristics of tested varieties.

(lastnosti snovi; kemijske formule in enačbe; zgradba atoma). ATOM - najmanjši, kemično nedeljiv delec snovi. ELEKTRON – osnovni delec z negativnim ...

verjetno pa se je domači konj razvil iz divjega konja, ki je živel na področju Evrazije. Osteološki dokazi ostankov številnih evrazijskih divjih konj, glede ...

Poimenuj agregatna stanja snovi. Pod slike zapiši agregatna stanja vode. Na katera načina lahko spreminjamo agregatno stanje vode?

b) kotalni ležaj. • Ležaje delimo po smeri prenašanja obremenitve: – radialni (prečni) ležaji, pri katerih deluje obremenitev pravokotno.

28 февр. 2017 г. ... LASTNOSTI OBLOGE. Kalcijeva alginatna obloga, velikost 10 x10 cm (kot npr. SUPRASORB A). Je visoko vpojna, obloga v stiku z izločkom tvori.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.