tehnička mehanika

Ovim se definiše inertnost tijela. Ako se tijelo ne kreće ravnomjerno i pravolinijski, onda se ono nalazi pod dejstvom drugih materijalnih tijela, ...

Određivanje unutrašnjih sila aksijalno napregnutog štapa; ... Unutrašnja sila N jednaka je sili spoljašnjeg opterećenja F. ... (aksijalna krutost štapa).

unutrašnjih sila - moment savijanja, transverzalna sila i normalna sila, jednake su nuli: ... [cm3] - Polarni otporni moment kružnog poprečnog preseka;.

koordinatnog sistema – Štajnerova teorema;. Primeri izračunavanja momenata inercije jednostavnih preseka;. Izračunavanje momenata inercije složenih preseka; ...

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja. Dr Darko Mihajlov, doc. SPOLJAŠNJE VEZE - OSLONCI (1/7). Osnovni tipovi oslonaca ravanskih nosača:.

1. mirovanja i mehaničkih kretanja materijalnih tela; ... Mehanika čvrstog (deformabilnog) tela; ... MEHANIKA KRUTOG TELA proučava mirovanje i.

ZADATAK 15: ( CULMANNOVA METODA). ... ∗Culmannova metoda je grafička metoda koja uravnotežuje 4 sile u ravnini. ⋅ prvo nađemo rezultantu vanjskog ...

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja. Dr Darko Mihajlov, doc. STATIKA. 1. ČAS. 2. ČAS. Ravanski sistem sučeljnih sila;. Moment sile za tačku;.

TEHNIČKA MEHANIKA I HIDROMEHANIKA. TEORIJA I ZADACÍ. 3. KOLOKVIJUM. • HIDROSTATIKA. • HIDROMEHANIKA. VODA. ŽIVA. 7.12.2016.g.

5.1.2 Bernoullijeva jednadžba za nestacionarno strujanje ... U kojim dijelovima strujanja fluida Bernoullijeva jednadžba nije primjenjiva i zašto?

PRIMJER 24-2017: Zamašnjak polumjera R=0,25 m giba se iz stanja ... Pretpostavlja se kutno ubrzanje α zamašnjak-bubanj u smjeru kutne brzine.

Kako se određuje hidrostatski tlak stlačivih fluida (plinova)?. 10. Definiraj apsolutni u odnosu relativni tlak (predtlak ili vakuum)?.

Odrediti aksijalni moment inercije pravougaonog poprečnog preseka nosača ... Napisati izraz za Poasonov zakon i navesti značenje pojedinih članova izraza.

MEHANIKA TLA. Primjena mehanike tla u graditeljstvu veoma je važna. Teret svake građevine prenosi se na tlo preko temelja i uzrokuje.

Mehaničko kretanje je promena uzajamnog položaja tela ili njihovih delova tokom vremena. Kretanje se može podeliti na: • niže oblike kretanja- mehanička ...

Osnovna podjela između vrsta tla je na nekoherentna,krupnozrnata. (šljunak i pijesak) i koherentna,sinozrnata (prah i glina) tla. (Terzaghi, 1925) ...

Kinematika. Dinamika. Trenutna brzina. Trenutna brzina položaj x(t)[m] vrijeme t[s] tangenta. Trenutna brzina je granična vrijednost (limes) srednje brzine:.

su ishodišta bila poklopljena u t = t = 0. Mo- ... osi jednoga i drugoga sustava su poklopljene samo ... smjeru suprotnom od kazaljke na satu (slika 4.20b).

DEFORMABILNOG TELA. 3. Mehanika II - 01 - 3/59. VELIČINE U MEHANICI. □SKALARItenzori nultog reda (30 jedan podatak+ merna jedinica).

C zadržava svoju poziciju fokusiran na loptu i igru oko lopte sve dok L ne ... treba da su između zamišljene linije ispružene ruke = lijevo/desno bočna.

kohezionih sila od athezionih dovodi do konveksnog meniska Hg u staklenoj cevi konveksan meniskus. ATHEZIONE SILE između Hg i stakla. KOHEZIONE SILE.

1. Manometar s otvorenom cijevi. - U-cijev, tekućina gustoće ρ, najčešće voda ili živa. - lijevi kraj je spojen na posudu u kojoj želimo mjeriti.

17 февр. 2007 г. ... predmeta Mehanika in hidromehanika. Drugi del predmeta namreč obsega predvsem dinamiko in osnove hidromehanike. Prvi del.

Klasična mehanika proučava mehaničko kretanje uključujući i uzroke (sile) ... kretanja svih delića ovakvog tela posmatrati kretanje jedne tačke kojom.

22 окт. 2020 г. ... masa tela- m i sila - F koje utiče na njegovo kretanje. ... Telo slobodano pada >deluje Zemljina teža , ali težina tela je jednaka nuli ...

Mehanika tla : od teorije do prakse / Mato Uljarević. - Beograd : AGM knjiga, 2019 (Beograd : Donat graf). - 840 str. : ilustr. ; 25 cm. Tiraž 300.

23 дек. 2018 г. ... 3.6 Neinercijalni sistemi - Inercijalne sile . . . . . . . . . . . . . . 65. 3.6.1 Zemlja - inercijalni ili neinercijalni sistem?

Gde je V zapremina koja se dobija projektovanjem ... je jednaka zbiru zapremina polovine ... Sila Zapremina cilindra čija je osnova ¾ kruga, a visina L.

å atat. (2.5) ... : 3. UNI FORINO (RAVNOHERNO) KRETANJE ... brzinu i å u tački.N ugaonu brzinu w2 (S1. 7.5). Srednje ugao- ... Napeta alastična tetiva,.

Zapreminski i maseni protok fluida p p. • Jedna od značajnijih osnovnih veličina koja karakteriše. t j j fl id j. t k strujanje fluida je protok.

Matematicko njihalo . ... 13.7 Fizicko njihalo. 755. 13.8 Opcenito ravninsko gibanje krutog tijela ... S obzirom da se u Newtonovo vrijeme filozo-.

Generalizirani Newtonov zakon viskoznosti. U newtonskim fluidima viskozna naprezanja su linearno ... Viskoznost fluida je mjera otpora tečenju fluida.

Trenje klizanja. Pod trenjem klizanja podrazumeva se otpor koji se javlja u zajedničkoj ... 3) Sila trenja klizanja, kada se posmatra ravnoteža tela, ...

vršna čvrstoća. - naponsko/deformacijska krivulja smicanja i redukcija krutosti. - krutost pri malim deformacijama. - rezultati CID pokusa za Erksak pijesak ...

zakoni djelovanja sila na fluid u mirovanju. DINAMIKA FLUIDA ... iznos sile kojom fluid djeluje u nekoj točki na ... značenje (npr. okvir od žice..).

Istjecanje kroz male otvore 2 ako je otvor malen,. , pa se ovo svodi na: ovo je Torricelli-jeva jednadžba za brzinu istjecanja.

Atmosferski pritisak ‐ predstavlja pritisak okolnog vazduha i on je funkcija vremenskih uslova i nadmorske vazduha, i on je funkcija vremenskih uslova i ...

Fluid je zajednički naziv za tečnosti i gasove. • Mehanika fluida se bavi problemima mirovanja i kretanja (strujanja) fluida. kretanja (strujanja) fluida.

MEHANIKA FLUIDA. Stanje materije: •Čvrsto-konačan oblik i zapremina. (amorfna i kristalna forma). •Tečno-konačna zapremina a oblik suda u kom se nalazi.

2 мар. 2019 г. ... kvantna mehanika. Statisti cki ansambl sastavljen od ”jednakih” kvantnih sistema naziva se kvantnim ansamblom.

KVANTNA MEHANIKA 1 prvo izdanje recenzenti dr Tasko Grozdanov naucni savetnik Instituta za fiziku, Beograd redovni profesor Fizickog fakulteta, ...

Gde je: Ma‐Mahov broj, c‐brzina zvuka. • Priroda problema strujanja je takva da se potpuna. Priroda problema strujanja je takva da se potpuna.

Isticanje kroz velike otvore j. 2. Q. A gz μ. = • U izrazu za protok z je rastojanje težišta otvora od slobodne površi. • A je površina malog otvora , i ona ...

Uzgon. ✤ Arhimedov zakon: kada je tijelo potpuno ili djelomično uronjeno u fluid, fluid će djelovati silom prema gore koja je jednaka težini fluida koje.

Kvantna mehanika II, 2009/10. 1 Teorija grup. 1.1 Zvezne grupe. 1. Ponovite pojme kot so grupa, algebra, generatorji grupe, zvezne in diskretne.

KVANTNA MEHANIKA 1. Domača naloga. Tone Rotar. Astronomsko- geofizikalna smer. Vpisna številka: 28010138. V nalogi bomo obravnavali kvantno piko kvadratne ...

Fluid je kontinuumom ⇒ masa potpuno ispunja ... optjecanje ⇒ transport krutih tijela kroz fluid ... Fizikalno značenje Bernoullijeve jednadžbe. 1. član ∫.

(nelektorisan – brief - tekst). Str. 15 od 43. Kretanje materijalne tačke po sferi pod dejstvom Zemljine teže. Matematičko klatno, sekundno klatno, ...

Mehanika – Relativno gibanja. 1. Predavanja 6b. Predavanja 6b. RELATIVNO GIBANJE. Govoriti o mirovanju ali gibanju nekega telesa pomeni vedno govoriti o ...

Kvantna mehanika 2 zadaci sa pro²lih rokova, emineter.wordpress.com. Pismeni ispit, 31. avgust 2015. 1. Kruti rotator u ravni momenta inercije I i ...

Ugaono ubrzanje: Pošto se radi o jednolikom kretanju, ugaono ubrzanje ne postoji. Obimna brzina: = ∙ = 0,2 ∙ 3 = 1,88 ( / ). Ubrzanje: = +. Tangencijalno: ...

T a b lic a 1. OSNOVNI MEHANIČKI PODACI ZA NEKE VRSTE STIJENA. Vrsta stijene. Čvrstoća o. MPa. Modul elastičnosti. E. GPa. Poissonov koeficijent v.

U slučaju kad je masa tijela stalna drugi Newtonov zakon glasi ... Posljedica Newtonovih zakona je zakon očuvanja količine gibanja. ... (Stokesov zakon).

30 окт. 2020 г. ... Rad sile F na putanji čestice od tačke 1 do tačke 2: elementari pomak put. Rad je linijski integral sile duž putanje čestice od početne do ...

Hajgens - Štajnerova teorema . ... Teorema o promeni količine kretanja . ... Teorema o kretanju središta masa .

za slučaj rotacije krutog tijela zapisati kao M = ICM · ε , gdje je M dato kao moment koji je proporcionalan sa ugaonim ubrzanjem ε.

tečno - međučestične privlačne sile su znatno izraženije nego kod ... sile mogu da deformišu telo na sledeće načine: ... Ukoliko su kohezione sile jače.

Osnovna jednačina na kojoj se zasniva Kvantna mehanika je Schrödinger-ova jednačina. Ova jednačina se ne izvodi, već se postulira.

Hidrostatika (statika tečnih tela) obuhvata ponašanje tečnosti u miru. Osnovne razlike čvrstih tela i fluida navode na ideju o različitim svojstvima ...

b) Polarno-cilindrični i polarni koordinatni sistem. Kretanje tačke M (sl.6) moguće je odrediti i pomoću polarno-cilindričnih koordinata (r,φ,z), ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.