zakon o diskriminaciji

o nasilju, diskriminaciji i zločinu iz mržnje protiv LGBTIQ osoba u Hrvatskoj. ... ma promijenila nabolje, a to svakako potiče optimističan pogled u ...

Iskustva poslodavaca: položaj zaposlenih mladih i rješavanje eventualnog slučaja ... koji su sudjelovali u istraživanju imaju između 25 i 30 go-.

Pravna osnova za traženje sudske zaštite zbog mobinga. (mr. sc. ... radnika/radnice žrtve pa se često pribjegava odlasku na bolovanje; upravljačka.

Mobbing - definicija i početci znanstvene i stručne analize. 3. Vrste mobbinga ... Uznemiravanje/diskriminacija/mobbing u sudskoj praksi.

3.2 Koja je uloga NVO na polju borbe protiv diskriminacije? ... stvarno značenje, dok sa druge strane, diskriminacija u stvarnom realnom životu u.

Uznemiravanje i spolno uznemiravanje. 12. Poticanje na diskriminaciju. 13. Posebne mjere. 14. Dokazivanje diskriminacije i teret dokazivanja. 15. Vježbe.

11 авг. 2014 г. ... (3) Odredbe Zakona o izaslanim radnicima, Zakona o ustupanju radne snage ... (2) Istupi li neki član iz Povjerenstva, imenuje se novi član u ...

Zakon inercije (prvi Newtonov zakon) – stanje gibanja se ne mijenja (vlada ravnoteža) ako je rezultanta sila koje djeluju na tijelo jednaka.

Zakon o športu ureĊuje djelatnost športa koji obuhvaća tjelesnu i zdravstvenu kulturu, športska natjecanja, športsku edukaciju, upravljanje i uporabu ...

CIVILNI ZAKON PROTIV KLEVETA I UVREDA. Poglavlje I. OPŠTE ODREDBE. Član 1. Cilj zakona. Cilj ovog zakona je regulisanje civilne odgovornosti za klevete i ...

6 апр. 2020 г. ... ZAKON O VZAJEMNEM UČINKU = 3. NEWTONOV ZAKON. 1. V zvezek napiši zgornji naslov. 2. V učbeniku si preberi razlago. 3.

Gaussov zákon v magn. poli. Ampérov zákon v magn. poli. Faradayov zákon elmag. indukcie. Maxwellove rovnice. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky III ...

3 мая 2019 г. ... Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ... skladu sa Zakonom o prekr{ajima ("Slu`bene novine. Federacije BiH", broj 63/14).

ZAKON O USTAVNOM SUDU CRNE GORE. I OPŠTE ODREDBE. ODREDBE. ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ure uje se organizacija Ustavnog suda Crne Gore (u daljem.

Na vsebino Zakon o upravnih taksah (v nadaljnjem besedilu: ZUT) vplivajo številni materialni ... Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali.

uslovljenih anomalija i retkih bolesti, u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i ... su: Gošeova bolest, Batenova bolest, Rett sindrom, fenilketonurija, ...

zadruge, obavljanje zadružne revizije, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zadruge. Član 2. Poljoprivredna zadruga (u daljem tekstu: zadruga) ...

„Usmereni davalac“ je lice koje daje krv ili krvne komponente za određenog pacijenta, ... c) podatke dali je davalac po prvi put ili višestruki davaoc krvi.

16 сент. 2009 г. ... tekstu: Ministarstvo), pod uslovima i na način koji se propisuju ovim zakonom. ZAKON. O LOVSTVU. ("Sl. glasnik Republike Srpske", br.

(Federalni zavod za programiranje razvoja). U procesu razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Federalni zavod, u suradnji sa nadležnim.

da će se stečajni postupci, koji su na dan početka primene zakona u toku, nastaviti po propisima koji su važili do dana početka primene zakona.

O LOVSTVU. (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 47/99). I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Lovstvo, u smislu ovog zakona, obuhvata uzgoj, zaštitu, lov i korišćenje ...

Hercegovine odlukom Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u ...

(1) kori{tenje vodotoka i drugih voda na podru~ju Kantona; ... O dodjeli koncesije najpovoljnijem ponu|a~u u {to kra}em roku obavje{tava se Povjerenstvo.

Značenje pojmova. Član 5. Pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja: ... 2) zabrana trgovine naoružanjem (embargo na oružje) obuhvata zabranu.

Vojni obveznik koji je ocenjen nesposobnim za vojnu službu podleže ponovnom pregledu, na predlog teritorijalnog organa, koji je sačinjen po osnovu.

9) Posljedica bolesti ili ozljede središnjega živčanog sustava (mozga, moždanog debla i leđne moždine) koje nisu navedene ni u jednoj točki ovoga Odjeljka, ...

1. cestnina je plačilo določenega zneska za uporabo cestninske ceste iz 3. oziroma ... 38. vinjeta je nalepka, ki v primeru predpisane namestitve na vozilo, ...

2. iseljavanje lica koja imaju stanarsko pravo na stanovima u svojini ... se na dan 23. jula 1959. godine, zateklo u stanu u svojstvu podstanara ima, po.

Coulombov zakon. Vsebina: sila med točkastima nabojema, dielektrična konstanta vakuuma, vektorski zapis sile, superpozicija sil. Že stari grki so ugotovili, ...

Hookov zakon pravi, da je raztezek vzmeti v prožnem območju premo sorazmeren s silo, ki jo napenja. F = k × x. F…….sila k…….koeficient prožnosti.

Omov zakon. Provjera Omovog zakona. (Mjerenje napona i struje) ... Omov zakon za dio kola. • Kakva je veza između napona,struje i otpora?

Zemljoradničke zadruge organizuju proizvodnju na gazdinstvima zadrugara, ... 5) iznosu sredstava potrebnih za osnivanje zadruge i načinu obezbeđenja tih ...

Ostavinska rasprava (216-224) ... osoba pozvanih na nasljedstvo ne traži da se provede rasprava. ... Tko se upucuje na parnicu - Trajanje prekida.

Trajanje prekida. Članak 225. ... (3) Ako prije nije bila vođena ostavinska rasprava, a pronađene su pokretnine ili s njima izjednačena prava, sud će.

ZAKON O BANKAMA. ("Sl. list RCG", br. 52/00, 53/00, 47/01). I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuju se osnivanje, organizacija, poslovanje, način.

nije predviđena druga kvalifikovana većina. (8) Skupština društvenog preduzeća, pored delokruga iz člana 61. ovog zakona, odlučuje i.

Na području općine ne mogu biti dva ili više naselja s istim imenom. Na području naselja ne mogu biti dvije ili više ulica odnosno trgova s istim imenom.

(2) Ugovor o volonterskom radu može da sadrži i druge specifične elemente bitne za pojedine oblike volontiranja. Član 19. Na odnose iz ugovora o ...

Progla{avam Zakon o lovstvu, koji je Narodna skup-. {tina Republike Srpske usvojila na Trideset ... mre`ama, elektri~nim ure|ajima ili drugim sredstvima.

Sl. 1 Kulonova torziona vaga. Da bismo ustanovili kako zavisi sila interakcije od rastojanja među opterećenjima, naelektrišimo kuglice A i B dodirujući ih ...

Оvim se zаkоnоm uređuje fаktоring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu, ... (1) Faktoring iz članka 2. stavak (1) ovoga zakona financijska je usluga ...

Zakon o standardizaciji. ("Slu`beni list SRJ", br. 30/96) ... Standardi, u smislu ovog zakona, mogu biti ... Propisi o jugoslovenskim standardima i teh-.

Progla{avam Zakon o standardizaciji u Republici. Srpskoj, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na sednici odr`anoj 28. februara i 1. marta.

Hooke-ov zakon. Na stojino železniške tračnice je nalepljen uporovni merilni listič, ki omogoča hkratno merjenje deformacij v treh smereh v ravnini stojine, ...

5) “arbitar” (izbrani sudac) je arbitar pojedinac ili član odnosno predsjednik vijeća arbitražnog suda,. 6) “spor bez međunarodnog obilježja” je spor u kome ...

na tržištu pojedine trgovce i kupce, odnosno potrošače. II OBAVLJANJE TRGOVINE. Član 6. Trgovina na veliko je kupovina robe radi dalje prodaje ili prerade.

Ustanova stječe svojstvo pravne osobe upisom u sudski registar ustanova. ... Javna ustanova može se osnovati i za obavljanje djelatnosti ili dijela ...

Zakon o medijima. (pročišćeni tekst zakona, NN 59/04, 84/11, 81/13). I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju pretpostavke za ostvarivanje ...

ZAKON O LOVSTVU. I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovim zakonom ureĎuje se organizacija lovstva i lovišta, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači.

29 июн. 2005 г. ... kojima se ograničava konkurencija; b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača;.

Amperov zakon (zakon o magnetni napetosti po zaključeni poti). Poseben primer: dolg raven vodnik, kjer so silnice koncentrični krogi (enačba (1)):.

Ugotovi, da velja za prožno vzmet Hookov zakon in določi koeficient vzmeti. Potrebščine: stojalo. vzmet ali gumijasta vrvica. merilo.

(2) Kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnik o radu i ugovor o radu moraju biti u saglasnosti sa zakonom, a kod poslodavca iz čl. 256. i 257. ovog zakona ...

ZAKON. O POLICIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 63/2009 - odluka US). I OSNOVNE ODREDBE. Delokrug policije. Član 1. Policiju čini zaokružena oblast ...

2. Plankov zakon zračenja? Page 3. 3. Fikov zakon, transport mase i energije- difuzija? ... Wienov zakon pomjeranja: Talasna dužina na kojoj je spektralna.

To je znano kot Gay Lussacv zakon ,ki povezuje prostornino temp. plina pri Konstantnem tlaku. Skratka: Gay-Lussacov zakon (tudi Charlesov zakon) povezuje ...

28 дек. 2019 г. ... Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! ZAKON O GRADNJI. - pročišćeni tekst zakona -. (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i NN 125/19;.

Spektri črnega telesa za različne temperature (J. Strnad, Fizika II). mK. 109.2 3. -. ∙. = w k. (Wienova konstanta).

Hrvatske vatrogasne zajednice donosi Plan intervencija kod velikih požara ... Hrvatska vatrogasna zajednica, osnovana Zakonom o vatrogastvu (»Narodne ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.