zakon o kaznenom postupku

12 сент. 2016 г. ... članka, koja se može odreći toga prava ako zna jezik na kojem se vodi ... inherentan dio tog ustavnog prava, ni njega nije dopušteno ukidati ...

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU. DIO PRVI. OPĆE ODREDBE ... ima učinak samo za kazneni predmet o kojem taj sud raspravlj a. (2) Ako je o takvu prethodnom pitanju ...

boldiranim i dvostruko podvučenim slovima; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", ...

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU. (Urednički pročišćeni tekst zakona, ... (2) Dvojbu o postojanju činjenica koje tvore obilježja kaznenog djela ili o kojima ovisi.

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka i. Rješenje USRH, 143/12, 56/13, ...

U drugom dijelu rada propituje se zna~enje i u~inak temeljnihna~e1a ZKP iz 1853., ... Opda na~ela za organike uredbe najavila su novo ustrojstvo uprave i ...

(2) Pod uvjetima koje određuje ovaj Zakon okrivljeniku koji ne može podmiriti ... sumnju o kaznenom djelu za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj.

HR Zakon o kaznenom postupku 2009 – neslužbeni pročišćeni tekst. 1. EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne ...

(1) Ovaj Zakon utvrđuje pravila kojima se osigurava ... ja kaznenog djela ili o kojima ovisi primjena kaznenog ... i dopunama Zakona o kaznenom postupku.

U daljnjem tekstu: Zakon o USKOKU. 13 Svedrović, M., Bankarska tajna i njezina normativna ograničenja prema ZUSKOK-u, Hrvatski.

S obzirom na značenje procesa donošenja odluka u kaznenom pravu spada ... nenom postupku, temeljna varijabla je jačina dokaza koja, da bi se donjela.

Ključne riječi: dokazni standardi, vjerojatnost, sumnja, nedvojbenost. UVOD. Dokazni standardi i teret dokazivanja povezani su pojmovi.

izvansudska nagodba kao posebna obveza koju drţavni odvjetnik moţe naloţiti maloljetniku/mlaĊem punoljetniku u okviru prethodnog kaznenog postupka (ĉl.

Tijek kaznenog postupka. 36. 1.3. Prava žrtve/oštećenika u kaznenom postupku. 37. 1.4. Državni odvjetnik. 39. 1.5. Kaznena djela za koja se progoni po ...

hrvatskom kaznenom postupku, HLJKPP, vol.18., br.2/2011, Zagreb, 523. ... Pravo okrivljenika na branitelja i na besplatnu pravnu pomoć, HLJKPP,.

Zagreb,. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA. Predmet: ... istražni zatvor određen iz razloga navedenih u članku 123. stavku 1. točki 1. (opasnost od bijega).

(2) Izostanak pojedinih učesnika sa ročišta ne sprečava sud da dalje postupa, ako ... ostavinske rasprave javnom beležniku koji je sačinio smrtovnicu.

Проглашава се Законик о кривичном поступку, који је донела Савезна ... ако се тражи изузеће председника Врховног Суда Србије, одлуку о изузећу доноси општа.

Sud u Republici Srpskoj nadležan je za suđenje kad je njegova nadležnost u ... Dok ostavinski postupak nije pravosnažno završen, za suđenje u sporovima iz.

(5) Stranke i drugi ućesnici u postupku koji nisu drzavljani Federacije Bosne i ... U Zakonu o upravnom postupku ("Sluzbene novine Federacije BiH", ...

postupak može, ako ocijeni da je to svrsishodno, na pripremnom ročištu predložiti strankama da spor pokušaju riještiti u postupku medijacije.

postupku (konacno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... (1) Za poduzimanje pojedinih radnji u postupku mogu biti odredjeni rokovi.

Zakon o izmjeni Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 020/15 od 24.04.2015), ... Ovaj zakon se primjenjuje u svim upravnim stvarima.

Važenje Zakona. Član 1. (1) Ovim zakonom utvrđuju se pravila upravnog postupka po kojima postupaju organi uprave. Bosne i Hercegovine kad u upravnim ...

(2) Kod izvršenja na osnovu izvršne isprave ukoliko se stranka kojoj pisano treba ... rok za usklađivanje ponašanja izvršenika s njegovom obavezom.

16 дек. 2014 г. ... Proglagavam Zakon o upravnom postupku, koji je donijela Skupgtina ... Kad se u upravnoj stvari rje§ava o vie pitanja, a stekli su se uslovi ...

(2) Stečaj se može otvoriti i nad imovinom javnih pravnih lica, izuzev nad imovinom ... pravno značenje rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

27 апр. 2006 г. ... Izostanak pojedinih učesnika sa ročišta, pod uslovom da su uredno ... Povjereni postupak sprovođenja ostavinske rasprave notar je dužan da ...

Novi Zakon o općem upravnom postupku (ZUP). 1. faza izrade. 1. rujna 2006. godine – Vlada Republike Hrvatske donosi dokument “Polazišta i načela za.

(1) Sud se može u povodu prigovora tuženog proglasiti mjesno nenadležnim ako je prigovor podnesen najkasnije u odgovoru na tužbu.

20 дек. 2012 г. ... ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU KOSOVA (2012). Codex Projuris www.projuris.org. 3. 3. Izvršni organ može zaključiti da priroda potraživanja ...

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU. -INTEGRALNI TEKST-. 1. PRVI DIO OPĆE ODREDBE. I - OSNOVNA NAČELA. 1.Važenje Zakona. Član 1. (1) Po ovom zakonu dužni su postupati ...

(2) Izostanak pojedinog učesnika sa ročišta ne sprečava sud da dalje postupa, ako u pojedinim slučajevima zakonom nije drugačiji određeno.

Zakon o upravnom postupku. ("Službene novine FBIH" broj 2/98). OPŠTE ODREDBE. I-OSNOVNA NACELA. 1. Važenje Zakona. Clan 1.

основу закона којим се уређују порези на имовину који је на снази на дан 1. јануара календарске године за коју се пореска обавеза утврђује, осим ако је, ...

(1) Ovim zakonom određuju se pravila postupka pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud) u rješavanju imovinskih sporova (parnični postupak) ...

Značenje pojedinih izraza. Član 2. Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju ova značenja: 1) "potraživanje" označava pravo na neko davanje, činjenje, ...

Ovim zakonom utvrđuju se pravila krivičnog postupka po kojima su dužni postupati ... usmeni zahtjev za izdavanje naredbe o pretresanju sud će daljnji tok.

zahtjeva za prekid trudnoće trudnicu, odnosno roditelja, usvojioca, ... Prekid trudnoće se može izvršiti do 10 sedmica od dana začeća, na osnovu pisanog.

odluke protiv kojih je dozvoljen pravni lek, bez obzira da li organ starateljstva ... Sud moše dozvoliti da ućesnik, koji nema poslovne sposobnosti, ...

Zakon o izmjeni Zakona o upravnom postupku ("Sluûbeni list Crne Gore", br. 037/17 od 14.06.2017), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu. ZAKON.

Podnijeta revizija ne zadržava izvršenje pravosnažne presude protiv koje je izjavljena. ... Revizija se podnosi sudu koji je izrekao prvostepenu presudu, ...

U pogledu nadležnosti sudova u Republici Srpskoj u postupcima u kojima je stranka ... vazduhoplovima iz člana 43. ovog zakona nadležan sud Republike Srpske, ...

U postupku se mora utvrditi pravo stanje stvari, i u tom cilju moraju se potpuno i pravilno utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od važnosti za ...

Dr Zoran Lončar, Pledoaje za novi Zakon o opštem upravnom postupku (str. 181–193). 182 imaju procesna pravila za rad organa državne uprave, ali koja nisu u ...

cima, vještacima i tumačima, odnosno posebne nagrade. (2) Ako nadle ni organ povodom stavljenog zahtjeva stranke vještacima i tumačima, način naplate i ...

(1) Ovim zakonom određuju se pravila postupka pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud) u rješavanju imovinskih sporova (parnični postupak) ...

Republike Srpske (u daljem tekstu: Krivični zakonik) i drugi zakoni u kojima su ... Ako lice ne razumije jedan od službenih jezika Republike Srpske,.

snimci, video trake i filmovi, p) “Original” je sam spis ili snimak ili sličan ... transcript with the Court within 24 hours of the issuance of the warrant.

d) "Sudija za prethodni postupak" je sudija koji u toku istrage postupa u ... usmenog zahtjeva i potpis sudije za prethodni postupak koji izdaje naredbu,.

г) “судија за претходни поступак“ је судија који у току истраге поступа у случајевима када је то прописано овим законом, д) “судија за претходно саслушање“ ...

1Neslužbeni prečišćeni tekst sadrži Zakon o upravnom postupku (“Službeni glasnik BiH“, broj 29/02); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku ...

U Zakonu o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. ... 5) druge podatke koje u skladu sa odredbama člana 334. ovog zakona mora imati.

Član 4. (1) Državni organi, organi lokalne uprave, kao i ustanove i druga pravna lica (u daljem tekstu: organ) koji postupaju u upravnim stvarima rješavaju ...

(“Službene novine Federacije BiH”, broj: ... činjenično stanje, sazna ili ocijeni da određena ... sama povukla zahtjev, ili ako bi se postupak u.

(Prisilna naplata dugovanja). (1) Prisilna naplata sastoji se od niza ovršnih radnji prisilne naplate dugova po osnovi neizravnih poreza.

(1) U parnicnom postupku sud odlucuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u ... kad njegova nadležnost proizilazi iz odredaba ovog zakona o mjesnoj ...

Odredbe ovoga zakona ne primjenjuju se na postupke ovrhe propisane posebnim zakonom. ... Radi provjere utemeljenosti navoda priziva, sudac pojedinac može, ...

По овом закону дужни су да поступају државни органи, кад у управним стварима, непосредно примењујући прописе, решавају о правима, обавезама или правним ...

Ovim se zakonom propisuju sudske pristojbe ( u daljnjem tekstu: pristojba) ... Postupci u kojima se plaća pristojba i visina pristojbe za pojedinačne radnje ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.