zakon o oružju

Hercegovini, koji nabavljaju i nose oružje i municiju ... oružja i municije u svrhu prodaje, prodaja ... (3) Oružje oduzeto u skladu sa stavom (2) ovog.

7 июн. 2017 г. ... i streljiva u svrhu prodaje, prodaja oružja i streljiva na malo i veliko u ... (3) Oružje oduzeto sukladno stavku (2) ovog. (3) Oruis.

bravljenja, ulošci – adapteri za vatreno oružje sa užlijebljenim i neužlijebljenim ... g) uvjete zaštite okoliša za građevine za koje okolišna dozvola nije ...

12 окт. 2011 г. ... čuvanje oružja i municije u svrhu prodaje, prodaja oružja i ... (3) Oružje oduzeto u skladu sa stavom 2 ovog člana uništava Policija.

Federacija), te druga pitanja od značaja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije. Član 2. (Cilj Zakona). (1) Ovaj zakon ima za cilj da se na ...

Fizičko lice kome je oružje oduzeto može isto otuđiti ili onesposobiti u roku od ... Nabavljanje i prodaja oružja i municije od strane ovlašćenih prodavaca.

26 февр. 2016 г. ... Potvrda o predaji oružja u vlasništvo Republike Srbije izdaje se na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov ...

28) Promet streljiva na malo je prodaja streljiva, inicijalnih kapisli za streljivo ... Oduzeto oružje i streljivo iz clanka 48. ovoga Zakona cuvaju se kod ...

19 февр. 2016 г. ... 4) da između streljačkih mesta na vatrenoj liniji budu postavljene neprobojne pregrade, koje onemogućavaju proboj od bočno ispaljenog metka, ...

Lovac je kao vlasnik registrovanog lovačkog oružja, lovačke puške, dužan da nadležnom organu –. Policijskoj upravi prema mestu prebivališta, ...

28 янв. 2021 г. ... U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu. Županije Zapadnohercegovačke dodan je i novi članak 31 a. koji se odnosi na ...

11 авг. 2014 г. ... (3) Odredbe Zakona o izaslanim radnicima, Zakona o ustupanju radne snage ... (2) Istupi li neki član iz Povjerenstva, imenuje se novi član u ...

Zakon inercije (prvi Newtonov zakon) – stanje gibanja se ne mijenja (vlada ravnoteža) ako je rezultanta sila koje djeluju na tijelo jednaka.

CIVILNI ZAKON PROTIV KLEVETA I UVREDA. Poglavlje I. OPŠTE ODREDBE. Član 1. Cilj zakona. Cilj ovog zakona je regulisanje civilne odgovornosti za klevete i ...

Zakon o športu ureĊuje djelatnost športa koji obuhvaća tjelesnu i zdravstvenu kulturu, športska natjecanja, športsku edukaciju, upravljanje i uporabu ...

6 апр. 2020 г. ... ZAKON O VZAJEMNEM UČINKU = 3. NEWTONOV ZAKON. 1. V zvezek napiši zgornji naslov. 2. V učbeniku si preberi razlago. 3.

Gaussov zákon v magn. poli. Ampérov zákon v magn. poli. Faradayov zákon elmag. indukcie. Maxwellove rovnice. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky III ...

3 мая 2019 г. ... Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ... skladu sa Zakonom o prekr{ajima ("Slu`bene novine. Federacije BiH", broj 63/14).

ZAKON O USTAVNOM SUDU CRNE GORE. I OPŠTE ODREDBE. ODREDBE. ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ure uje se organizacija Ustavnog suda Crne Gore (u daljem.

da će se stečajni postupci, koji su na dan početka primene zakona u toku, nastaviti po propisima koji su važili do dana početka primene zakona.

(Federalni zavod za programiranje razvoja). U procesu razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Federalni zavod, u suradnji sa nadležnim.

uslovljenih anomalija i retkih bolesti, u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i ... su: Gošeova bolest, Batenova bolest, Rett sindrom, fenilketonurija, ...

Hercegovine odlukom Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u ...

(1) kori{tenje vodotoka i drugih voda na podru~ju Kantona; ... O dodjeli koncesije najpovoljnijem ponu|a~u u {to kra}em roku obavje{tava se Povjerenstvo.

O LOVSTVU. (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 47/99). I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Lovstvo, u smislu ovog zakona, obuhvata uzgoj, zaštitu, lov i korišćenje ...

„Usmereni davalac“ je lice koje daje krv ili krvne komponente za određenog pacijenta, ... c) podatke dali je davalac po prvi put ili višestruki davaoc krvi.

zadruge, obavljanje zadružne revizije, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zadruge. Član 2. Poljoprivredna zadruga (u daljem tekstu: zadruga) ...

9) Posljedica bolesti ili ozljede središnjega živčanog sustava (mozga, moždanog debla i leđne moždine) koje nisu navedene ni u jednoj točki ovoga Odjeljka, ...

Vojni obveznik koji je ocenjen nesposobnim za vojnu službu podleže ponovnom pregledu, na predlog teritorijalnog organa, koji je sačinjen po osnovu.

Na vsebino Zakon o upravnih taksah (v nadaljnjem besedilu: ZUT) vplivajo številni materialni ... Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali.

16 сент. 2009 г. ... tekstu: Ministarstvo), pod uslovima i na način koji se propisuju ovim zakonom. ZAKON. O LOVSTVU. ("Sl. glasnik Republike Srpske", br.

Značenje pojmova. Član 5. Pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja: ... 2) zabrana trgovine naoružanjem (embargo na oružje) obuhvata zabranu.

23 мар. 2011 г. ... (5) O na inu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, ... (2) Profesionalni razvoj policijskog službenika odvija se kroz kontinuirano ...

Pročišćeni tekst Zakona o radu obuhvaća Zakon o radu (»Narodne novine«, br. ... radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno.

6 мар. 2018 г. ... 302. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. ... hraniční kontroly České republiky (dále jen „pohraniční veterinární stanice“).

emitovati oglasne poruke i poruke TV prodaje kojima se preporučuju: 1) alkoholna pića;. 2) igre na sreću;. 3) sredstva za paljenje, zapaljive materije i ...

и начинот на вршење на процена, субјектите што вршат процена, условите и постапката за полагање на стручен испит заради издавање или одземање на лиценца за ...

Ovim zakonom uređuje se forma i sadržaj menice, te način poslovanja s menicom. ... 2. kamatu u visini eskontne stope koju utvrđuje Vlada Republike Srpske, ...

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljnjem besedilu: SAZU) je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova.

O PROGLA[ENJU ZAKONA O ENERGETICI. Progla{avam Zakon o energetici, koji je Narodna skup- ... unapre|ivanje za{tite `ivotne sredine i o~uvanja eko-.

25 сент. 2020 г. ... trgovini te savjetuje kupca o svojstvima i namjeni robe. ... ministar) donijet će Pravilnik o klasi kaciji prodavaonica i.

4 июн. 2012 г. ... Flaster, cink-oksid ... Flaster. I 02-715/07 17.05.2007. 16.05.2012. u apotekama, ... 648 ULTEC PRO Alginate Hydrocolloid. Dressing.

ZAKON O LOVSTVU. I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovim zakonom ureĎuje se organizacija lovstva i lovišta, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači.

5) “arbitar” (izbrani sudac) je arbitar pojedinac ili član odnosno predsjednik vijeća arbitražnog suda,. 6) “spor bez međunarodnog obilježja” je spor u kome ...

na tržištu pojedine trgovce i kupce, odnosno potrošače. II OBAVLJANJE TRGOVINE. Član 6. Trgovina na veliko je kupovina robe radi dalje prodaje ili prerade.

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

meliffera carnica, производња и промет пчелињих производа, б) пчелиња заједница је скуп пчела (матица, радилице, трутови и припадајуће легло).

odgovornosti za štete nanesene trećim osobama (u daljem tekstu: osiguranje ... 2) tjelesne ozljede – dostaviti u izvorniku kompletnu medicinsku ...

Primena zakona u postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranaca ... početka primene ovog zakona, prestaje da važi Zakon o kretanju i boravku stranaca.

(Uredniĉki proĉišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 149/09 i 61/11) ... (3) Propisi o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kolektivni ugovor i pravilnik o ...

(2) Радник, односно представник радника због активно- сти из става 1. овог члана не може бити ... овог члана има право на плату свог радног мјеста, односно.

Lice koje se nalazi na izdržavanju kazne upućuje molbu za pomilovanje sudu preko uprave ustanove u kojoj izdržava kaznu. Ta ustanova prilikom dostavljanja ...

Zakona o notarima („Službene novine Federacije BiH“, broj ... tekstu: Notarska komora), prilikom određivanja broja notarskih mjesta, kao i prilikom.

je splasnulo jer u ploči za dozivanje duhova nisam pronašao niti silovito ... dozivanje duhova". ... Jerry: Kao telepatijom, mislite? Abraham: Upravo tako.

U smislu ovog zakona sljede}i izrazi imaju zna~enje: "emisija" - zna~i ispu{tanje ... apsorpcija toplote sa povr{inskih voda dozvoljena je na na~in i.

Zakon o medijima. (pročišćeni tekst zakona, NN 59/04, 84/11, 81/13). I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju pretpostavke za ostvarivanje ...

(2) Prije stupanja radnika na rad, poslodavac je dužan omogućiti radniku da se ... 5) drugim primanjima u novcu i naravi na koja će radnik imati pravo za ...

U BIH prvi Zakon o eksproprijaciji je donesen ... Novi Zakon objavljen u "Sl.novinama FBiH", br. ... BIH I Ustavu FBIH u isključivoj nadležnosti.

Z A K O N. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI. Član 1. U Zakonu o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/07), u članu.

ZAKON. O POLJOPRIVREDI. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. ... poljoprivrednoj proizvodnji ('Službene novine Federacije BiH', broj 28/04) te drugim.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.