zakon o parničnom postupku 2017

Sud u Republici Srpskoj nadležan je za suđenje kad je njegova nadležnost u ... Dok ostavinski postupak nije pravosnažno završen, za suđenje u sporovima iz.

(1) Sud se može u povodu prigovora tuženog proglasiti mjesno nenadležnim ako je prigovor podnesen najkasnije u odgovoru na tužbu.

Podnijeta revizija ne zadržava izvršenje pravosnažne presude protiv koje je izjavljena. ... Revizija se podnosi sudu koji je izrekao prvostepenu presudu, ...

(1) Ovim zakonom određuju se pravila postupka pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud) u rješavanju imovinskih sporova (parnični postupak) ...

U pogledu nadležnosti sudova u Republici Srpskoj u postupcima u kojima je stranka ... vazduhoplovima iz člana 43. ovog zakona nadležan sud Republike Srpske, ...

U Zakonu o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. ... 5) druge podatke koje u skladu sa odredbama člana 334. ovog zakona mora imati.

(1) Ovim zakonom određuju se pravila postupka pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud) u rješavanju imovinskih sporova (parnični postupak) ...

(1) U parnicnom postupku sud odlucuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u ... kad njegova nadležnost proizilazi iz odredaba ovog zakona o mjesnoj ...

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex. ZAKON. O PARNIČNOM POSTUPKU. ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011). Deo prvi. OPŠTE ODREDBE.

Član 3. U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahteva koji su postavljeni u postupku. Stranke mogu slobodno da raspolažu zahtevima koje su postavile ...

29 окт. 2018 г. ... Nadležnost (u objektivnom smislu)definira se kao djelokrug poslova ... Tužba protiv RH / tužitelj ima prebivalište /sjedište u RH – sud na ...

1 апр. 2019 г. ... pravo ili pravni odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugo nadležno tijelo (prethodno pitanje),.

podnošenje žalbe od osam dana u parnicama zbog smetanja posjeda pa je rok za ... Ako je strankama parničnog postupka presuda razumljiva u mjeri koja.

Sadašnja izvanredna revizija zahtijeva od sudaca da prouče spis da bi odlučili hoće li se revizija dopustiti ili ne. Iako im to zadaje.

U parničnom postupku u ravnopravnoj su upotrebi bosanski jezik, ... (2) Ako u zakonu ili međunarodnom ugovoru nema izričite odredbe o nadležnosti suda u.

Primjer br. 57. RJEŠENJE KADA STRANA NE VRATI. PODNESAK SUDU U ODREĐENOM ROKU. (čl. 106. st. 3. ZPP-a). P.br. ____/____. Osnovni sud u ______, po sudiji ...

"Dostava je određena zakonom propisana aktivnost nadležnih tijela i osoba ... Glava Jedanaesta ZPP-a: "Dostava pismena i razmatranje spisa”. (čl.133.-149.

20 мая 2021 г. ... Izmene i dopune ZPP-a sadržane u Nacrtu mogu se grupisati u nekoliko oblasti: ... 32971/03, presuda od 5.juna 2009. godine, paragraf.

Rukovodeći se značajem sudske presude koja rađa pravo među strankama, autorica iznosi praktični prikaz svojih razmišljanja u pisanju prvostupanjskih presuda ...

Alan Uzelac: Jedinstvena primjena prava u hrvatskom parničnom postupku: tradicija i suvremenost. Prof. dr. sc. Alan Uzelac. Pravni fakultet Sveučilišta u ...

na izjavljivanje revizije i u drugim slučajevima predvide- nim u ZPP-u mjerodavna vrijednost predmeta spora, kao vrijednost predmeta spora uzima u obzir ...

stranka koja je predložila veštačenje i veštaka. Izuzetno, sud će po službenoj dužnosti odrediti veštačenje. Zbog toga što se u krivičnom postupku pojedincu ...

Ako ni jedna stranka ne predloži veštačenje ili u ostavljenom roku ne obezbedi troškove za veštačenje ili se ne podvrgne veštačenju sud će o tim činjenicama ...

Može biti aktivna i pasivna legitimacija. Tužilac je aktivno legitimiran ako je on nosilac prava koje je predmet spora, a tuženi je.

Pravnog fakulteta Sveućilišta u Zagrebu, potreb- ... Pokazalo se kako je taj oblik mir- ... nuli su u Bukurešt u srijedu 27. studenog. Nakon dolaska u hotel.

postupku (konacno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... (1) Za poduzimanje pojedinih radnji u postupku mogu biti odredjeni rokovi.

postupak može, ako ocijeni da je to svrsishodno, na pripremnom ročištu predložiti strankama da spor pokušaju riještiti u postupku medijacije.

(2) Izostanak pojedinih učesnika sa ročišta ne sprečava sud da dalje postupa, ako ... ostavinske rasprave javnom beležniku koji je sačinio smrtovnicu.

Važenje Zakona. Član 1. (1) Ovim zakonom utvrđuju se pravila upravnog postupka po kojima postupaju organi uprave. Bosne i Hercegovine kad u upravnim ...

Zakon o izmjeni Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 020/15 od 24.04.2015), ... Ovaj zakon se primjenjuje u svim upravnim stvarima.

Проглашава се Законик о кривичном поступку, који је донела Савезна ... ако се тражи изузеће председника Врховног Суда Србије, одлуку о изузећу доноси општа.

(5) Stranke i drugi ućesnici u postupku koji nisu drzavljani Federacije Bosne i ... U Zakonu o upravnom postupku ("Sluzbene novine Federacije BiH", ...

Novi Zakon o općem upravnom postupku (ZUP). 1. faza izrade. 1. rujna 2006. godine – Vlada Republike Hrvatske donosi dokument “Polazišta i načela za.

20 дек. 2012 г. ... ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU KOSOVA (2012). Codex Projuris www.projuris.org. 3. 3. Izvršni organ može zaključiti da priroda potraživanja ...

27 апр. 2006 г. ... Izostanak pojedinih učesnika sa ročišta, pod uslovom da su uredno ... Povjereni postupak sprovođenja ostavinske rasprave notar je dužan da ...

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU. DIO PRVI. OPĆE ODREDBE ... ima učinak samo za kazneni predmet o kojem taj sud raspravlj a. (2) Ako je o takvu prethodnom pitanju ...

(2) Kod izvršenja na osnovu izvršne isprave ukoliko se stranka kojoj pisano treba ... rok za usklađivanje ponašanja izvršenika s njegovom obavezom.

(2) Stečaj se može otvoriti i nad imovinom javnih pravnih lica, izuzev nad imovinom ... pravno značenje rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

16 дек. 2014 г. ... Proglagavam Zakon o upravnom postupku, koji je donijela Skupgtina ... Kad se u upravnoj stvari rje§ava o vie pitanja, a stekli su se uslovi ...

12 сент. 2016 г. ... članka, koja se može odreći toga prava ako zna jezik na kojem se vodi ... inherentan dio tog ustavnog prava, ni njega nije dopušteno ukidati ...

odluke protiv kojih je dozvoljen pravni lek, bez obzira da li organ starateljstva ... Sud moše dozvoliti da ućesnik, koji nema poslovne sposobnosti, ...

boldiranim i dvostruko podvučenim slovima; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", ...

основу закона којим се уређују порези на имовину који је на снази на дан 1. јануара календарске године за коју се пореска обавеза утврђује, осим ако је, ...

(2) Izostanak pojedinog učesnika sa ročišta ne sprečava sud da dalje postupa, ako u pojedinim slučajevima zakonom nije drugačiji određeno.

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU. -INTEGRALNI TEKST-. 1. PRVI DIO OPĆE ODREDBE. I - OSNOVNA NAČELA. 1.Važenje Zakona. Član 1. (1) Po ovom zakonu dužni su postupati ...

Značenje pojedinih izraza. Član 2. Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju ova značenja: 1) "potraživanje" označava pravo na neko davanje, činjenje, ...

Ovim zakonom utvrđuju se pravila krivičnog postupka po kojima su dužni postupati ... usmeni zahtjev za izdavanje naredbe o pretresanju sud će daljnji tok.

Zakon o upravnom postupku. ("Službene novine FBIH" broj 2/98). OPŠTE ODREDBE. I-OSNOVNA NACELA. 1. Važenje Zakona. Clan 1.

zahtjeva za prekid trudnoće trudnicu, odnosno roditelja, usvojioca, ... Prekid trudnoće se može izvršiti do 10 sedmica od dana začeća, na osnovu pisanog.

Zakon o izmjeni Zakona o upravnom postupku ("Sluûbeni list Crne Gore", br. 037/17 od 14.06.2017), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu. ZAKON.

U postupku se mora utvrditi pravo stanje stvari, i u tom cilju moraju se potpuno i pravilno utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od važnosti za ...

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU. (Urednički pročišćeni tekst zakona, ... (2) Dvojbu o postojanju činjenica koje tvore obilježja kaznenog djela ili o kojima ovisi.

1Neslužbeni prečišćeni tekst sadrži Zakon o upravnom postupku (“Službeni glasnik BiH“, broj 29/02); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku ...

U drugom dijelu rada propituje se zna~enje i u~inak temeljnihna~e1a ZKP iz 1853., ... Opda na~ela za organike uredbe najavila su novo ustrojstvo uprave i ...

snimci, video trake i filmovi, p) “Original” je sam spis ili snimak ili sličan ... transcript with the Court within 24 hours of the issuance of the warrant.

d) "Sudija za prethodni postupak" je sudija koji u toku istrage postupa u ... usmenog zahtjeva i potpis sudije za prethodni postupak koji izdaje naredbu,.

(Prisilna naplata dugovanja). (1) Prisilna naplata sastoji se od niza ovršnih radnji prisilne naplate dugova po osnovi neizravnih poreza.

(2) Pod uvjetima koje određuje ovaj Zakon okrivljeniku koji ne može podmiriti ... sumnju o kaznenom djelu za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj.

г) “судија за претходни поступак“ је судија који у току истраге поступа у случајевима када је то прописано овим законом, д) “судија за претходно саслушање“ ...

Republike Srpske (u daljem tekstu: Krivični zakonik) i drugi zakoni u kojima su ... Ako lice ne razumije jedan od službenih jezika Republike Srpske,.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.