zakon o pravobranilaštvu

11 авг. 2014 г. ... (3) Odredbe Zakona o izaslanim radnicima, Zakona o ustupanju radne snage ... (2) Istupi li neki član iz Povjerenstva, imenuje se novi član u ...

Zakon inercije (prvi Newtonov zakon) – stanje gibanja se ne mijenja (vlada ravnoteža) ako je rezultanta sila koje djeluju na tijelo jednaka.

CIVILNI ZAKON PROTIV KLEVETA I UVREDA. Poglavlje I. OPŠTE ODREDBE. Član 1. Cilj zakona. Cilj ovog zakona je regulisanje civilne odgovornosti za klevete i ...

Zakon o športu ureĊuje djelatnost športa koji obuhvaća tjelesnu i zdravstvenu kulturu, športska natjecanja, športsku edukaciju, upravljanje i uporabu ...

6 апр. 2020 г. ... ZAKON O VZAJEMNEM UČINKU = 3. NEWTONOV ZAKON. 1. V zvezek napiši zgornji naslov. 2. V učbeniku si preberi razlago. 3.

3 мая 2019 г. ... Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ... skladu sa Zakonom o prekr{ajima ("Slu`bene novine. Federacije BiH", broj 63/14).

Gaussov zákon v magn. poli. Ampérov zákon v magn. poli. Faradayov zákon elmag. indukcie. Maxwellove rovnice. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky III ...

ZAKON O USTAVNOM SUDU CRNE GORE. I OPŠTE ODREDBE. ODREDBE. ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ure uje se organizacija Ustavnog suda Crne Gore (u daljem.

Hercegovine odlukom Komisije za za{titu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u ...

zadruge, obavljanje zadružne revizije, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zadruge. Član 2. Poljoprivredna zadruga (u daljem tekstu: zadruga) ...

Na vsebino Zakon o upravnih taksah (v nadaljnjem besedilu: ZUT) vplivajo številni materialni ... Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali.

Vojni obveznik koji je ocenjen nesposobnim za vojnu službu podleže ponovnom pregledu, na predlog teritorijalnog organa, koji je sačinjen po osnovu.

16 сент. 2009 г. ... tekstu: Ministarstvo), pod uslovima i na način koji se propisuju ovim zakonom. ZAKON. O LOVSTVU. ("Sl. glasnik Republike Srpske", br.

(Federalni zavod za programiranje razvoja). U procesu razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Federalni zavod, u suradnji sa nadležnim.

da će se stečajni postupci, koji su na dan početka primene zakona u toku, nastaviti po propisima koji su važili do dana početka primene zakona.

uslovljenih anomalija i retkih bolesti, u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i ... su: Gošeova bolest, Batenova bolest, Rett sindrom, fenilketonurija, ...

O LOVSTVU. (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 47/99). I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Lovstvo, u smislu ovog zakona, obuhvata uzgoj, zaštitu, lov i korišćenje ...

(1) kori{tenje vodotoka i drugih voda na podru~ju Kantona; ... O dodjeli koncesije najpovoljnijem ponu|a~u u {to kra}em roku obavje{tava se Povjerenstvo.

9) Posljedica bolesti ili ozljede središnjega živčanog sustava (mozga, moždanog debla i leđne moždine) koje nisu navedene ni u jednoj točki ovoga Odjeljka, ...

„Usmereni davalac“ je lice koje daje krv ili krvne komponente za određenog pacijenta, ... c) podatke dali je davalac po prvi put ili višestruki davaoc krvi.

Značenje pojmova. Član 5. Pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja: ... 2) zabrana trgovine naoružanjem (embargo na oružje) obuhvata zabranu.

Ispisano: 20. lipanj 2018. 1. Zakon o radu ... (5) Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje sedam dana. Obveza obrazovanja i osposobljavanja za ...

ZAKON. O METROLOGIJI U REPUBLICI SRPSKOJ. I - OP[TE ODREDBE ... 4. postupka pred pravosudnim i upravnim organima. ^lan 3. Zakon o metrologiji u RS i Zakon o ...

I - OSNOVNE ODREDBE. Obim primjene Zakona. ^lan 1. (1) Ovim zakonom ure|uje se na~in integralnog upravqawa vodama unutar teritorije Republike Srpske.

4 июн. 2012 г. ... Flaster, cink-oksid ... Flaster. I 02-715/07 17.05.2007. 16.05.2012. u apotekama, ... 648 ULTEC PRO Alginate Hydrocolloid. Dressing.

odgovornosti za štete nanesene trećim osobama (u daljem tekstu: osiguranje ... 2) tjelesne ozljede – dostaviti u izvorniku kompletnu medicinsku ...

Lice koje se nalazi na izdržavanju kazne upućuje molbu za pomilovanje sudu preko uprave ustanove u kojoj izdržava kaznu. Ta ustanova prilikom dostavljanja ...

NACRT ZAKONA O GRAĐENJU – BOSANSKI JEZIK ... Zakona o odgovornosti projektanta. Član 22. ... području F BiH, isti se smatra važećim i za prostor Kantona.

ugovora o djelu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, a za izvršen rad ostvaruje ugovorenu naknadu;.

25 сент. 2020 г. ... trgovini te savjetuje kupca o svojstvima i namjeni robe. ... ministar) donijet će Pravilnik o klasi kaciji prodavaonica i.

Zakupodavac daje otkaz ugovora o zakupu stana u pismenoj formi sa otkaznim rokom koji ... vreme stanova koji su pripadali zadužbinama koje do isteka roka od.

emitovati oglasne poruke i poruke TV prodaje kojima se preporučuju: 1) alkoholna pića;. 2) igre na sreću;. 3) sredstva za paljenje, zapaljive materije i ...

Hercegovini, koji nabavljaju i nose oružje i municiju ... oružja i municije u svrhu prodaje, prodaja ... (3) Oružje oduzeto u skladu sa stavom (2) ovog.

Primena zakona u postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranaca ... početka primene ovog zakona, prestaje da važi Zakon o kretanju i boravku stranaca.

22 июн. 2018 г. ... ZAKON O TURIZMU. I. OSNOVNE ODREDBE. 1. Predmet uređenja. Član 1. Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i razvoja turizma;.

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

ZAKON. O POLJOPRIVREDI. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. ... poljoprivrednoj proizvodnji ('Službene novine Federacije BiH', broj 28/04) te drugim.

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: ... регрес против индосантот, трасантот и други обврзници по меницата и тоа:.

95/2018. Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su ...

saobraćaju/prometu, rad strukovnih organizacija u Bosni i ... će se uz kaznu izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest ...

1 i 2 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela. ... (1) U odluci o prekršaju kojom se određuje rok plaćanja novčane kazne, koji ne može biti ...

meliffera carnica, производња и промет пчелињих производа, б) пчелиња заједница је скуп пчела (матица, радилице, трутови и припадајуће легло).

Odredbe ovoga Zakona odnose se na eksploataciju mineralnih sirovina u ... normativa u rudarstvu i drugih propisanih pravila o zaštiti života i zdravlja ...

Ostavinska rasprava (216-224) ... osoba pozvanih na nasljedstvo ne traži da se provede rasprava. ... Tko se upucuje na parnicu - Trajanje prekida.

Coulombov zakon. Vsebina: sila med točkastima nabojema, dielektrična konstanta vakuuma, vektorski zapis sile, superpozicija sil. Že stari grki so ugotovili, ...

2. iseljavanje lica koja imaju stanarsko pravo na stanovima u svojini ... se na dan 23. jula 1959. godine, zateklo u stanu u svojstvu podstanara ima, po.

Zemljoradničke zadruge organizuju proizvodnju na gazdinstvima zadrugara, ... 5) iznosu sredstava potrebnih za osnivanje zadruge i načinu obezbeđenja tih ...

Omov zakon. Provjera Omovog zakona. (Mjerenje napona i struje) ... Omov zakon za dio kola. • Kakva je veza između napona,struje i otpora?

Hookov zakon pravi, da je raztezek vzmeti v prožnem območju premo sorazmeren s silo, ki jo napenja. F = k × x. F…….sila k…….koeficient prožnosti.

1. cestnina je plačilo določenega zneska za uporabo cestninske ceste iz 3. oziroma ... 38. vinjeta je nalepka, ki v primeru predpisane namestitve na vozilo, ...

Ugotovi, da velja za prožno vzmet Hookov zakon in določi koeficient vzmeti. Potrebščine: stojalo. vzmet ali gumijasta vrvica. merilo.

ZAKON. O POLICIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 63/2009 - odluka US). I OSNOVNE ODREDBE. Delokrug policije. Član 1. Policiju čini zaokružena oblast ...

Spektri črnega telesa za različne temperature (J. Strnad, Fizika II). mK. 109.2 3. -. ∙. = w k. (Wienova konstanta).

2. Plankov zakon zračenja? Page 3. 3. Fikov zakon, transport mase i energije- difuzija? ... Wienov zakon pomjeranja: Talasna dužina na kojoj je spektralna.

Hrvatske vatrogasne zajednice donosi Plan intervencija kod velikih požara ... Hrvatska vatrogasna zajednica, osnovana Zakonom o vatrogastvu (»Narodne ...

Trajanje prekida. Članak 225. ... (3) Ako prije nije bila vođena ostavinska rasprava, a pronađene su pokretnine ili s njima izjednačena prava, sud će.

nije predviđena druga kvalifikovana većina. (8) Skupština društvenog preduzeća, pored delokruga iz člana 61. ovog zakona, odlučuje i.

Na području općine ne mogu biti dva ili više naselja s istim imenom. Na području naselja ne mogu biti dvije ili više ulica odnosno trgova s istim imenom.

(1) Ovim Zakonom se uređuje pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i upravljanje mineralnim sirovinama, zaštita, izvođenje rudarskih.

Z A K O N. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI. Član 1. U Zakonu o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/07), u članu.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.